Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHamarta, Erdal
dc.contributor.authorSivri, Fatma Zehra
dc.date.accessioned2020-12-25T08:10:39Z
dc.date.available2020-12-25T08:10:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-29
dc.identifier.citationSivri, F Z. (2019). Yetişkinlerde affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6699
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı yetişkinlerin affedicilik (kendini affetme, durumu affetme, başkalarını affetme), iyimserlik ve öznel zindelik puanlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve olumsuz yaşantı (fiziksel şiddet, cinsel istismar, boşanma, yakın kaybı) yaşayıp yaşamama durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Ayrıca yetişkinlerin affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılması araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve olumsuz yaşantı (fiziksel şiddet, cinsel istismar, boşanma, yakın kaybı) yaşayıp yaşamamadır. Bağımlı değişkenler ise affedicilik (kendini affetme, durumu affetme, başkalarını affetme), iyimserlik ve öznel zindeliktir. Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 766 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik bilgileri belirlemek için Kişisel Bilgi Formu, affedicilik düzeylerini belirlemek için Heartland Affetme Ölçeği, iyimserlik düzeylerini belirlemek için Yaşam Yönelimi Testi ve öznel zindelik düzeylerinin belirlemek için Öznel Zindelik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yetişkinlerin affedicilik (kendini affetme, başkalarını affetme ve durumu affetme), iyimserlik ve öznel zindelik puanlarının cinsiyet, medeni durum, olumsuz yaşantı (fiziksel şiddet, cinsel istismar, boşanma, yakın kaybı) yaşayıp yaşamama durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların affedicilik (kendini affetme, başkalarını affetme ve durumu affetme), iyimserlik ve öznel zindelik puanlarının yaş grupları ve eğitim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı One-Way Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) kullanılarak analiz edilmiştir. Çıkan farklılığın kaynağına ilişkin Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar .05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılanların affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik puanları cinsiyete, eğitim düzeyine ve medeni duruma göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. İyimserlik ve öznel zindelik puanları yaşa göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. Affediciliğin alt boyutları incelendiğinde katılımcıların kendini affetme düzeylerinin medeni durum ve eğitim düzeylerine göre, başkalarını affetme düzeylerinin eğitim düzeyine göre ve durumu affetme düzeylerinin cinsiyet ve medeni duruma göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca olumsuz yaşantı yaşamış yetişkinlerin affedicilik (kendini affetme, durumu affetme, başkalarını affetme) puanları olumsuz yaşantı yaşamamış yetişkinlerden yüksek çıkmıştır. Sonuçlar iyimserlik ve öznel zindelik puanları açısından anlamlı çıkmamıştır. Affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik arasındaki korelasyon ilişkisine bakılmış ve affedicilik ile öznel zindelik arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte affedicilik ile iyimserlik arasında yüksek düzeyde pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, iyimserlik ile öznel zindelik arasında orta düzeyde pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to examine whether the differences of forgiveness (forgiveness of self, forgiveness of others, forgiveness of situations), optimism and subjective vitality scores of the adults differ according to gender, age, marital status, education level and negative experience (physical violence, sexual abuse, divorce, loss of a family member). Additionally, looking at the relationship between adults' level of forgiveness, optimism and subjective vitality is another aim of the study. The independent variables of the study are gender, age, marital status, educational attainment and negative experiences (physical violence, sexual abuse, divorce, and loss of a family member). Dependent variables are forgiveness (forgiveness of self, forgiveness of others, forgiveness of situation), optimism and subjective vitality index score. The sample of the study consists of 766 adults selected by easy sampling method. In order to detect the demographic profiles of the participants, Personal Information Form; for the levels of forgiveness of the participants, Heartland Forgiveness Scale; for levels of optimism of the participants, Life Orientation Test; and for the level of subjective vitality of the participants, Subjective Vitality Scaleare employed. The Independent Sample T-Test is employed to analyze whether the adult participants' levels of forgiveness (forgiveness of self, forgiveness of others, forgiveness of situations) , optimism and subjective vitality differ from one another in terms of sex, marital status or have a negative experience (physical violence, sexual abuse, divorce, and loss of a family member). One Way ANOVA technique is employed to analyse whether the participants' level of forgiveness, optimism, and subjective vitality test scores vary in age group and educational attainment. Tukey test is applied to the source of the difference. The results are evaluated according to 0.5 correlation coefficient. According to the results of this research; the forgiveness, optimism, and subjective vitality index scores of the participants differed significantly by gender, education level and marital status. Optimism and subjective vitality index scores differ significantly by age. When the sub-dimensions of forgiveness were examined, it was found that the level of self-forgiveness of the participants according to their marital status and educational level, the level of forgiveness of others differed significantly according to the level of education and the level of forgiveness of the situation compared to gender and marital status. In addition, the forgiveness (forgiveness of self, forgiveness of others, forgiveness of situations) points of the adults who had a negative experience were higher than the adults who had no negative experience. The results were not significant in terms of optimism and subjective vitality index scores. Correlation between forgiveness, optimism and subjective vitality index scores was examined and no significant relationship was found between forgiveness and subjevtive vitality index scores. However, a positive and significant relationship was found between forgiveness and optimism. In addition, there was a moderate positive relationship between optimism and subjective vitality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAffediciliken_US
dc.subjectİyimserliken_US
dc.subjectÖznel Zindeliken_US
dc.subjectForgivenessen_US
dc.subjectOptimismen_US
dc.subjectSubjective Vitalityen_US
dc.titleYetişkinlerde affedicilik, iyimserlik ve öznel zindelik arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of relationships between forgiveness, optimism and subjective vitality in adultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-0925-3824en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record