Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBabacan, Ezgi
dc.contributor.authorUzmen, Yağmur
dc.date.accessioned2020-12-28T09:28:53Z
dc.date.available2020-12-28T09:28:53Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-09
dc.identifier.citationUzmen, Y. (2019). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlık yükleme nedenlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6790
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırma, müzik eğitimi alan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlıklarını hangi nedenlere yüklediklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Gaziantep ili merkezinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde özel ilköğretim okulları, örneklemi bu kurumlardan seçilmiş ilköğretim ikinci kademe 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 676 kişi oluşmaktadır. Araştırmada 44 madde ve 5 boyuttan oluşan "Müzik Yükleme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Elde edilen bulgular sonucunda ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı müzik eğitimi aldıklarında müzik dersinde daha başarılı olduklarını düşündükleri saptanmıştır. Öğrencilerin müzik dersine yönelik cinsiyete göre başarı yükleme nedenlerinin alt boyutlarına göre karşılaştırılması incelendiğinde ise müzik dersi öğrenme ortamı, ders dışı öğrenme ortamı ve blok flüt alt boyutları haricinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla aldıkları ortalamaların daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sınıf seviyesine göre dağılımı incelendiğinde ise 5.sınıf öğrencilerinin diğer ilköğretim ikinci kademe sınıfındaki öğrencilerine oranla aldıkları ortalamaların daha yüksek olduğu, bu oranın sınıf düzeyi arttıkça giderek azaldığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe research was conducted to determine what reasons middle school students who undergo Music training attribute to their success or failure in the Music course. Quantitative research methods were used in the research. The universe of the research consisted of the private middle schools in the center of the province of Gaziantep in the 2016-2017 academic year and the sample consisted of 676 students in the 5th, 6th, 7th and 8th grades from these institutions. The 44-item and 5-dimension Scale of Attribution Towards Music Scale was utilized in the study. The results derived from the study can be summarized as follows: As a result of the findings, it was seen that students having extracurricular music training become more successful. Upon analyzing the comparison of attributing success towards the Music course according to gender, the means of female students are higher than those of male students except for extracurricular learning context and block flute dimensions. Then, as for the grade level, the means of 5th grade students are higher than those of other students in the other middle school grade levels and that rate decreases as the grade level goes up.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmüzik eğitimien_US
dc.subjectbaşarı başarısızlık yüklemesien_US
dc.subjectilköğretim ikinci kademeen_US
dc.subjectMusic trainingen_US
dc.subjectattribution of success or failureen_US
dc.subjectmiddle schoolen_US
dc.titleİlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlık yükleme nedenlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the causal beliefs of secondary school students about the success and failure in music lessonen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-3175-6017en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record