Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSürücü, Abdullah
dc.contributor.authorTeke, Esra
dc.date.accessioned2020-12-28T10:36:31Z
dc.date.available2020-12-28T10:36:31Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-22
dc.identifier.citationTeke, E. (2019). Oyun terapisiyle bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın ilkokul öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6802
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, oyun terapisiyle bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın ilkokul öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerini azaltmadaki etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmada, deneme modellerinden olan "öntest-sontest kontrol gruplu" deneysel desen kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırma doğrultusunda, araştırmanın başında ilkokulda dördüncü sınıfa devam eden öğrencilere Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçimi uygulanmış, sosyal kaygı düzeyi en yüksek çıkan öğrenciler içinden 8 öğrenci deney grubunu, 8 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada deney grubuna her biri 40 dakika süren 8 oturum uygulanmıştır. Oturumlar sona erdikten sonra deney ve kontrol gruplarına Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçimi uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu öntest-sontest puanları arasındaki fark ve deney grubuna katılan öğrencilerin öntest-izleme testi arasındaki fark Wilcoxon İşaretli vi Sıralar Testi ile test edilmiştir. Deney ve kontrol grubu öntest puanları arasındaki fark ve sontest puanları arasındaki fark ise Mann Whitney U Testi ile test edilmiştir. Bununla birlikte deney grubu öntest-sontest puanlarıyla cinsiyet ve algılanan akademik başarı düzeyleri arasındaki fark Kruskal Wallis Testiyle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kontrol grubunun öntest-sontest puanları ile deney ve kontrol grubu öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubu öntest-sontest puanları ile deney ve kontrol grubu sontest puanları arasında ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca deney grubu öntest-sontest puanlarıyla cinsiyet ve algılanan akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubu öntest ve izleme testleri arasında ise anlamlı fark bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to search the effect of group counselling integrated with play therapy on reducing the levels of social anxiety of primary school students. In this study, the "pretest-posttest with control group" trial design was used. The study group of this research consists of the students studying in the 4th grade in an elementary school in the Selçuklu district of Konya in the 2017-2018 academic year. In line with this research, at the beginning of the research, the Social Anxiety Scale for Students-Renewed Form was applied to the students attending the 4th grade in the primary school, consequently 8 students among students with high social anxiety consisted the study group and another 8 students consisted the control group. In the study 8 sessions and 40 minutes for each, applied to randomly selected study group. When the sessions were over, the Social Anxiety Scale for Students-Renewed Form was applied to the experimental and control groups. The difference between the pretest-posttest scores of the experimental and control groups and also the difference between pretest and follow up test of the viii students in the experimental group was tested with the Wilcoxon Signed Ranks Test. The difference between pretest scores and the posttest scores of the experimental and control groups was tested by Mann Whitney U Test. The difference between the pretest and post-test scores of the experimental group, the gender and perceived academic achievement levels were analyzed by Kruskal Wallis Test. As a result of the analysis, no significant difference was found between the pretest and posttest scores of the control group and pretest scores of the experimental and control groups. There was a significant difference between both pretest and posttest scores of the experimental group and the posttest scores of the experimental and control groups. In addition, there was not significant difference between the pretest-posttest scores of the experimental group and gender and perceived academic achievement levels. A significant difference was found between pretest and followup tests of experimental group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlkokul öğrencilerien_US
dc.subjectoyun terapisien_US
dc.subjectgrupla psikolojik danışmaen_US
dc.subjectsosyal kaygıen_US
dc.subjectdeneme modelien_US
dc.subjectPrimary school studentsen_US
dc.subjectplay therapyen_US
dc.subjectgroup counselingen_US
dc.subjectsocial anxietyen_US
dc.subjecttrial modelen_US
dc.titleOyun terapisiyle bütünleştirilmiş grupla psikolojik danışmanın ilkokul öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of group counseling integrated with play therapy on social anxiety levels of children at primary schoolen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-1689-4366en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record