Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Süleyman Barbaros
dc.contributor.authorUyanık, Ahmet
dc.date.accessioned2020-12-28T15:16:42Z
dc.date.available2020-12-28T15:16:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationUyanık, A. (2019). Mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki rehberlik ihtiyaçlarının rehber öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6824
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı okullarda yer alan Suriyeli öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını okullarında yer alan okul rehber öğretmeni görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deseni olarak nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması seçilmiştir. Araştırma evrenini Konya ilinin Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde kamuda çalışan 30 rehber öğretmen oluşturmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içinde yapılan bu çalışmada araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacının oluşturduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler toplandıktan sonra içerik analizi ile yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular incelendikten sonra kişisel rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik alanında alt temalar ortaya konulmuştur. Kişisel rehberlikte; Suriyeli öğrencilerin dil ve iletişim sorunu, akran zorbalığına maruz kalma, okul içinde fiziksel şiddeti kullanma ve okul ortamında ayrımcılığa maruz kalma sorun alanları ortaya çıkmıştır. Eğitsel rehberlikte ise; hazırbulunuşluk seviyesinin sınıf ortamının altında olması, okul ve sınıf kurallarına aykırı davranma ve düşük okul motivasyonu en çok bahsedilen sorun alanları arasında yer almıştır. Mesleki rehberlikte ise; gelecek meslek planlarının olmaması, Türkiye'de yükseköğrenim hedefi olmaması ve ailelerin kız çocuklarının eğitimine karşı olması gibi alt başlıklı sorun alanları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın okullarda bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyeli öğrencilerle ile ilgili yapılacak okul rehberlik hizmetlerine katkı sunulacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the guidance needs of Syrian students taking place in schools according to the opinions of the school guidance counselors in their schools. Qualitative research method was used in the research. The case study, which is one of the qualitative research designs, was chosen as the design of the research. The research population consists of 30 counselors working in the public in Meram, Selçuklu and Karatay districts of Konya. In this study, which was conducted in 2018-2019 academic year, semi-structured interview form formed by the researcher was used to collect the data of the research. The data were analyzed by means of content analysis. After examining the findings, sub-themes were introduced in the field of personal guidance, educational guidance and vocational guidance. In personal guidance; Problems of language and communication among Syrian students, exposure to peer bullying, use of physical violence within the school and exposure to discrimination in the school environment have emerged. In educational guidance; the level of readiness below the classroom environment, violations of school and classroom rules, and low school motivation were among the most mentioned problem areas. In vocational guidance; The lack of future career plans, lack of goals, such as higher education in Turkey and took the family to be entitled to the education of girls against problem areas have emerged. It is thought that this study will contribute to the school guidance services related to the temporary protection status of the Syrian students in the schools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehberlik İhtiyacıen_US
dc.subjectMülteci Öğrencileren_US
dc.subjectSuriyeen_US
dc.subjectGeçici Korumaen_US
dc.titleMülteci öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki rehberlik ihtiyaçlarının rehber öğretmen görüşlerine göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch of the guiding activites refugee students need accordings to the school counsellor opinionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-8818-8252en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record