Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSolak, Süleyman
dc.contributor.authorNemutlu İnanır, Şeyma
dc.date.accessioned2021-01-25T09:21:14Z
dc.date.available2021-01-25T09:21:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationNemutlu İnanır, Ş. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6998
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu araştırma Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ilindeki iki bilim ve sanat merkezine devam eden 157 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan kesitsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Orantısal Akıl Yürütme Beceri Testi" kullanılmıştır. Verinin analizinde bağımlı örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklı sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 5. ve 6. sınıfa devam eden üstün yetenekli öğrencilerde düşük düzeyde orantısal akıl yürütme becerisi olmasına rağmen bu becerinin 7. sınıf düzeyinde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan orantısal akıl yürütme testinin birinci alt boyutu bilinmeyen değeri bulma ve ters orantı türündeki soruları, ikinci alt boyutu niceliksel karşılaştırma türündeki soruları ve üçüncü alt boyutu niteliksel karşılaştırma türündeki soruları içermektedir. Bu üç alt boyut puanları arasında sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Üstün yetenekli öğrencilerin verilmeyen değeri bulma ve ters orantı türündeki sorular ile niceliksel karşılaştırmayı gerektiren sorulardan elde ettikleri puan ortalamalarının 7. sınıf düzeyine kadar anlamlı düzeyde artış gösterirken niteliksel karşılaştırma türündeki sorulardan elde ettikleri puan ortalamalarının 6.sınıf düzeyine kadar anlamlı düzeyde artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was done with the aim of studying proportional reasoning skill progress of gifted students who keep going to Science and Art Centers. The researh was carried out with 157 students who keep going to two Science and Art Center in İstanbul city in spring term of 2017-2018 educational year. Quantitive research methods was benefitted in the research. Cross-sectional survey method from descriptive survey model was used . "Proportional reasoning skill test" was used as data collection tool and results were evaluated by statistically. At the end of study, a statistically meaningful difference were found between proportional reasoning skills of highly gifted students from different grades. Difference control analysis was done to make firm the source of determined difference. Although 5th and 6th grade students have low level of proportional reasoning skill, it was seen that this skill develops substantially in the 7th grade. The first sub dimension of proportional reasoning test includes finding value that isn't given and questions in the type of opposite proportion, second sub dimension includes quantitative comparison type of questions and third sub dimension includes qualitative comparison type of questions. A meaningful difference according to class level was found between points of those three sub dimensions. It was seen that while higly gifted students gets the cognitive maturity that requires solving questions in the type of finding value that wasn't given and questions that requires quantitative comparison in 7th grade, they get the cognitive maturity to solve questions that requires qualitative comparison in the 6th grade.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrantısal Akıl Yürütmeen_US
dc.subjectÜstün Yetenekliliken_US
dc.subjectProportional Reasoningen_US
dc.subjectGifted Studentsen_US
dc.titleÜstün yetenekli öğrencilerin orantısal akıl yürütme becerilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining of highly gifted student's proportional reasoning skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-4085-277Xen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record