Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarauğuz, Güngör
dc.contributor.authorÖzkaral, Tuğba Cevriye
dc.date.accessioned2019-08-22T07:54:20Z
dc.date.available2019-08-22T07:54:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/766
dc.descriptionDoktora Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 407530en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Türkiye, Kanada (Ontario), Finlandiya, Estonya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya'da uygulanan ilkokul ve ortaokul düzeyinde sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarını amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutları açısından incelemek ve bunları karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları tespit edebilmektir. Ülkemizde uygulanmakta olan sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarına ilişkin birtakım yeni fikirlerin oluşması ve uygulanması da amaç edinilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini Türkiye, Kanada (Ontario), Finlandiya, Estonya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya'da yer alan ilkokul ve ortaokul düzeyinde sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programları oluşturmaktadır. Veriler "doküman incelemesi" yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından öğretim programları İngilizce 'den Türkçe 'ye çevrilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada ele alınan öğretim programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından benzer özelliklerinin ağırlıkta olduğu ancak bazı farklılıkları da içerdikleri saptanmıştır. Tespit edilen farklılıklara dayanılarak, ülkemizde uygulanmakta olan sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarında şu konularda program geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir: Ebeveyn ve diğer aile üyeleri ile ilişkiler, mutlu bir aile kurma, iyi arkadaşlıklar kurma, sigara kullanımı, alkoliklik, çocuk suçları, uyuşturucu eğitimi, mesleki eğitim, iş seçimi, tüketici eğitimi, yolsuzlukla mücadele, çevre kirliliği ve koruma, kanser eğitimi, sürdürülebilirlik, ekolojik okuryazarlık, matematiksel okuryazarlık, finansal okuryazarlık, tarihsel okuryazarlık. Gerçek dünya sorunlarını çözme konusunda öğrencilere beceriler kazandırılması amacıyla da program geliştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this education is to analyze and compare the aim, contents, learning-teaching process, evaluation dimensions and also determine the similarities and differences of the social studies education programs in Turkey, Canada (Ontario), Finland, Republic of Estonia, Republic of Korea, Hong Kong, the South African Republic and Australia. Furthermore it has been aimed to create and apply some new ideas about the social studies education program applied in our country. The qualitative research method has been used in the study. The material is made up of education programs within social studies and primary schools and secondary schools in Turkey, Canada (Ontario), Finland, Republic of Estonia, Republic of Korea, Hong Kong, the South African Republic and Australia. Data has been obtained with "document analysis" method. The education programs has been translated from English to Turkish by the researcher. Descriptive analysis method, which is a qualitative research technique, has been used in the analysis of the data. In conclusion, it has been determined that the education programs have not only predominant similarities, but also some differences in terms of purpose, content, learning-teaching process, evaluation and assessment dimensions. In light of the differences determined, it is thought that the education programs in social studies applied in our country needs development studies: Relations between parents and other family members, starting a happy family, having good friendships, smoking, drinking, child crimes, drug education, occupational education, occupation selection, consumer education, fighting against corruption, environmental pollution and protection, cancer education, sustainability, ecological literacy, mathematical literacy, financial literacy, historical literacy. Also studies to gain skills to students in terms of problem solving real life issues can be made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretim programlarıen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectKarşılaştırmalı eğitimen_US
dc.subjectEducation programsen_US
dc.subjectSocial studiesen_US
dc.subjectComparative educationen_US
dc.titleİlkokul ve ortaokul düzeyinde sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeComparative analysis of social studies education programs in the level primary and secondaryen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid254430en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record