Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Ercan
dc.contributor.authorGüler, Murat
dc.date.accessioned2019-08-22T12:30:16Z
dc.date.available2019-08-22T12:30:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/776
dc.descriptionDoktora Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 407537en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öz düzenleme becerileri ile duygusal zekâları ve epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bunların öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, baba mesleği, yerleşim yeri, okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmektir. İlişkisel tarama yöntemiyle yapılan bu araştırmanın örneklemini Konya ilinde bir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 856'sı bayan, 409'u erkek olmak üzere toplam 1265 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğretmen adaylarına Öz Düzenleme Becerisi Ölçeği, Duygusal Zekâ Ölçeği ve Epistemolojik İnançlar Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), regresyon analizi ve korelâsyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının öz düzenleme becerisi düzeyleri ve duygusal zekâ düzeyleri yüksek seviyede bulunmuştur. Buna karşın öğretmen adaylarının epistemolojik inanç düzeyleri düşük seviyede bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öz düzenleme becerileri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, baba mesleği, yerleşim yeri, okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, gelir düzeyi değişkenine göre herhangi bir fark bulunmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre; duygusal zekâ ve epistemolojik inançlar öz düzenleme becerilerini anlamlı düzeyde açıklamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research to investigate the relationships between teacher candidates' emotional intelligence and epistemological beliefs with self regulated learning and to test these whether they differ acorrding to gender, grade level, income level, father's occupation, settlement, status of having to get pre-school education and number of siblings. The research was based on the relational search model and the sample set of research was consisted of including 856 female and 409 male total 1265 teacher candidates studying in a Faculty of Education in Konya. In this study, self regulated learning scale, emotional intelligence scale and epistemological beliefs scale was practiced to teacher candidates. To analyze the data, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), regression analysis and correlation technique is used. According to the survey; self regulation skills levels and emotional intelligence levels of the teacher candidates were found high levels. In contrast, levels of epistemological beliefs of teachers was found at low levels. Self regulation skills of teacher candidates differences were found between gender, grade level, father's occupation, settlement, status of having to get pre-school education and number of siblings but no differences were found in income level factor. According to the findings of the research; emotional intelligence and self regulation skills are the predictors of self regulated learning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz düzenleme becerisien_US
dc.subjectDuygusal Zekâen_US
dc.subjectEpistemolojik İnançlaren_US
dc.subjectSelf regulated learningen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectEpistemological beliefsen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının öz düzenleme becerilerinin; Duygusal zekâları, epistemolojik inançları ve bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating of teacher candidates' self regulated learning in terms of emotional intelligence, epistemological beliefs and some variablesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid140759en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record