Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSünbül, Ali Murat
dc.contributor.authorÇelebi, Celalettin
dc.date.accessioned2019-09-03T12:33:04Z
dc.date.available2019-09-03T12:33:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/864
dc.descriptionDoktora Tezi.YÖK Tez No:461328en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, İngiltere'de ve Türkiye'de uygulanan ilköğretim(4. ve 5 sınıf) anadili öğretim programlarının hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme boyutları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile her iki ülke öğretmenlerinin öğrenme–öğretme sürecindeki davranışları ve anadili öğretim programlarına ilişkin görüşleri belirlenerek karşılaştırılmıştır. Araştırma karma (mixed research) araştırma modelinde desenlenmiştir. Veri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi, gözlem ve görüşme ile nicel veri toplama araçlarından anket kullanılmıştır. Her iki ülkedeki öğretmenlerin öğrenme – öğretme sürecindeki davranışlarını belirlemek için İngiltere'de (Londra) ve Türkiye'de (Konya) 4. sınıf (Year 5) ve 5.sınıf (Year 6) sınıflardan birer şubede, dörder hafta süre ile gözlem yapılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1-İngilizce ve Türkçe Öğretim Programının hedef boyutu açısından benzerlik ve farklılıklar vardır. Öğrencilere kazandırılacak temel dil becerileri ve öğrenme alanları konusu gibi alanlarda benzerlik göstermektedir. İngilizce programındaki hedef sayısı Türkçe Öğretim Programına göre daha az sayıdadır. 2-İngilizce Öğretim Programında içerik öğretmenlere öneri niteliğindedir. Derslerde hangi içeriğin kullanılacağına zümre öğretmenleri tarafından karar verilmektedir. Türkiye'de içerik zorunlu ve seçmeli temalar altında verilmektedir. İngilizce Öğretim Programında önerilen içerikler daha çok öğrencilerin okuma beğenilerini, hayal güçlerini ve edebi duygularını geliştirici nitelikte iken, Türkçe Öğretim Programında yer alan içeriklerle öğrencilerin bireysel özelliklerini geliştirmenin yanında Atatürkçülük, toplumsal değerler, kültürel, sağlık, çevre teknoloji, yenilikler, uzay gibi evrensel ve toplumsal alanlarda bilgi ve bilinç sahibi olmaları hedeflenmektedir. 3-Her iki programda da öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin bir rehber rolünde olması, etkinliklerin öğrenci merkezli olarak düzenlenmesi, öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınması, öğrenci katılımına önem verilerek aktif öğrenme yöntemlerinin etkin biçimde kullanılması ve çoklu öğrenme fırsatları sunan öğrenme ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır. 4-Her iki programda da öğrencilerin öğrenme sürecindeki performansını ve öğrenme ürününü belirlemek için süreç ve sonuç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması önerilmiştir. 5-İngiltere'deki sınıflar ve okullar, Türkiye'deki sınıflara ve okullara göre fiziki şartlar, araç-gereç eğitim donanımları vb. açısından oldukça gelişmiş olup sınıf ortamlarında ve okulda öğretmenin ve öğrencinin kullanabileceği her türlü imkân(akıllı tahta, eğitim yazılımları vb.) mevcuttur. 6-İngiltere'de öğretmenlerin ders etkinliklerini öğrenci merkezli yaklaşıma dayalı olarak organize ettikleri ve öğrencilerin öğrenmesine kılavuzluk yaptıkları, Türkiye'de ise öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen merkezli yaklaşımı kullanarak bilgi aktaran kişi rolünü sürdürdükleri ve geleneksel yöntem ve teknikleri kullandıkları gözlenmiştir. 7-Her iki ülke öğretmenleri de anadili öğretim programını yeterli bulmakla birlikte İngiltere'deki öğretmenler programla ilgili daha olumlu görüşe sahiptirler. 8-Türkiye'deki öğretmenler ders içeriğinin ve ölçme değerlendirme etkinliklerinin yeterli olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca, öğretmenlere göre programda dilbilgisi konularına daha çok yer verilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the mother tongue curriculum(fourth-grade and fifth grade) in England and in Turkey primary are compared according to their aim, content, education status, assessment dimensions similarities and differences, and both countires teachers' roles during teaching and learning process, and teachers' views on mother tongue curriculum. In this research mixed research model is employed as a research method. In order to collect data, quantitative research methods of document analysis, observation, and structured interview methods and questionnaire which is a qualitative data collection method were conducted. So as to determine the teachers' roles during teaching and learning process in both countries, the researcher made observations in England (London) and in Turkey (Konya) 4 Class (Year 5) and 5 (Year 6) classes, at each class for four weeks. The results of the research findings can be summarized as follows: 1-Turkish and English Curriculum have similarities and differences in terms of aim dimension. There are similarities in students gains such as basic language skills and learning scope. The number of the aims in English Curriculum is less than ones in Turkish Curriculum. 2- In English Curriculum, the content seems as optional to teachers. The content selection and teaching metarials are prepared by board teachers' decicion. In Turkey, the content is given as compulsory and optional subjects. In English Curriculum, whilst the students have been encouraged to reading to develop their pleasure of reading, the imagination and literary development of their feelings; in Turkish Curriculum, besides developing individual attributes of students, to have knowledge and awarreness concerning Turkish Kemalism, social values, cultural, health, environment, technology, innovation and some global topics also have been aimed to teach them. 3-The teachers in both programs as a guide in the process of learning and teaching have been expected to organise student-centered activities, take into account the students' individual characteristics, and emphasise student participation in the effective use of active learning methods, and give importance to learning environments that offer multiple learning opportunities. 4-In both curriculum, in order to determine the students' level of learning performance and learning at the end, a process and result oriented approach is the fundamental principle. However, in English Curriculum, mostly it is emphasized to measure and evaluate the students' performance during learning process. 5- When compared to classes and schools in Turkey, the classes and schools in England are much more developed according to physical conditions, necessary equipments for education etc. and they have all the opportunities(smartboard, education sofware etc.) in classroom environments for teachers and students. 6-Teachers in England organize teaching activities based on student-centered approach, and guide students in their learning, whereas in Turkey, it is observed that teachers have been using teacher-centered-approach in teaching-learning process, stil have the knowledge-giving role, and use the traditional methods and techniques. 7- Teachers in both countries think that the mother tongue curriculum is adequate, but teachers in England have more positive views about curriculum. 8- Teachers in Turkey think that the course content and measurement and assessment activities are not enough. Teachers in Turkey demand more grammar rules in the curriculum.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretim Proğramıen_US
dc.subjectAnadilien_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Eğitimen_US
dc.subjectİngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemien_US
dc.subjectCurriculumen_US
dc.subjectMother Tongueen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.subjectEngland and Turkey Education Systemen_US
dc.titleTürkiye ve İngiltere ilköğretim anadili öğretim programlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of mother tongue curriculum in Turkey and England primary schoolen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid307194en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record