Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Saffet
dc.contributor.authorKoç, Mehmet
dc.date.accessioned2019-09-05T11:00:29Z
dc.date.available2019-09-05T11:00:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/869
dc.descriptionDoktora Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 477189en_US
dc.description.abstractOsmanlı devleti kendinden önce tarih sahnesinde yerini almış diğer Türk devletlerinden aldığı hukuk mirasını İslam hukuku ile birleştirmiştir. Böylece şer'î ve örfî hukukun beraberce uygulandığı bir sistemi oluşturmuştur. Toplumda meydana gelen suç tiplerine şer'î ve örfî hukuk kurallarına göre farklı yaptırımlar uygulamıştır. Osmanlı unsurları ve ispat şartları gerçekleşen had ve kısas suçlarına belirlenen cezaları uygulamaktadır. Had ve kısas suçlarının dışında kalan ta'zîr suçları ve cezaları kanunnameler tarafından belirlenmektedir. Aynı şekilde had ve kısas suçlarının unsurları oluşmadığında onlara uygulanacak cezalar da kanunnameler tarafından belirlenmektedir. Böylece suçların kanuni unsuru oluşmaktadır Ve ta'zîr cezaları uygulanırken keyfilik ortadan kaldırılmaktadır. Çalışmamızda Osmanlı ceza hukukunu oluşturan fıkıh mevzuatı, fetva mecmuaları, kanunnameler ile klasik ve tanzimat dönemi mahkeme uygulamalarını beraberce görmek mümkündür. Böylelikle teori ve pratik ceza hukukunu bir arada görme ve Osmanlı ceza hukuku etrafında tartışılan konuları daha isabetli değerlendirme imkanımız olacaktır.en_US
dc.description.abstractThe Ottoman Empire took its place on the stage of history before other Turkish State has combined with of Islamic law. Thus the shar'i and conventional law has created a system when applied together. Types of crime that occurred in the community has implemented different sanctions according to the rules of shar'i and conventional law. Ottoman composed of elements and conditions of had and kısas crimes set penalties the designated. Ta'zîr crimes and penalties are determined by the codes outside the had and kısas crimes. In the same way not composed of elements and conditions of had and kısas crimes will apply penalties to them are determined by the codes too. Thus consists of the legal element of the crimes and ta 'zîr penalties eliminated arbitrariness when applying. In our study, the creator of Islamic Ottoman criminal law legislation, fatwa magazine, code and classic and the tanzimat period court applications it is possible to see together. Thus criminal law theory and practice together and discussed issues around the Ottoman criminal law will be able to better reviews.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞer'i Hukuken_US
dc.subjectÖrfî Hukuken_US
dc.subjectSuçen_US
dc.subjectCezaen_US
dc.subjectMahkeme Kararıen_US
dc.subjectİnfazen_US
dc.subjectSharia lawen_US
dc.subjectConventional Lawen_US
dc.subjectCrimeen_US
dc.subjectPenalten_US
dc.subjectCourt Decisionen_US
dc.subjectExecutionen_US
dc.titleOsmanlı Hukukunda ta'zir suç ve cezalarıen_US
dc.title.alternativeIn the Ottoman Law crime and punishment of ta'ziren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid277951en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record