Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorNayir, Aynur Elhan
dc.contributor.authorKaleli, Yavuz Selim
dc.date.accessioned2019-09-09T12:20:12Z
dc.date.available2019-09-09T12:20:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/884
dc.descriptionDoktora Tezi.YÖK Tez No:510815en_US
dc.description.abstractBu araştırmada Piyano eğitiminde 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin başarı, piyano çalma becerisi, kalıcılık, tutum ve görüşlerine etkisi incelenmiştir. Karma modelle gerçekleştirilen araştırmanın nicel boyutunda Kontrol gruplu Öntest-Sontest Modeli, nitel boyutunda ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Piyano Dersi Başarı Testi, Piyano Çalma Becerisi Gözlem Formu, Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiziyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. 1. Yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine göre öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim metodu uygulanan kontrol grubunun piyano dersi sontest, kalıcılık ve piyano çalma becerisi puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Deney grubundaki öğrenciler anlamlı düzeyde yüksek piyano dersi başarısı, piyano çalma becerisi ve öğrenme kalıcılığı elde etmişlerdir. 2. Yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine göre öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim metodu uygulanan kontrol grubunun piyano dersine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Uygulanan deneysel işlem deney grubundaki öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir 3. Araştırmanın nitel boyutunda yapılandırmacı 5e modeli ve öğrenme stillerine dayalı etkinlikler konusunda deney grubundaki öğrenciler olumlu görüşler ortaya koymuşlardır. Deney grubundaki öğrencilerin tamamı dersteki uygulamaların kesinlikle etkili olduğunu ve olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin egzersizlerde iyi oldukları, zorlanmadıkları ve tüm etkinlikleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bunun yan ısıra öğrencilerin büyük çoğunluğu dersler ilgi çekici bulmuşlar, "derslere severek katıldım ve faaliyetler dikkat çekici olduğunu vurgulamışlardır. Araştırmanın nitel boyutunda son olarak ortaya çıkan bulgu ise öğrencilerin kendilerine gerçekleştirilen uygulamaların farklı müzik derslerinde de faydalı olacağını ve genel olarak uygulama becerilerinin gelişeceğini ifade etmişlerdir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effects of 5E model and learning style based applications on students' learning achievement, piano playing ability, retentions, attitudes and their opinions were examined. In the quantitative dimension of the research which was carried out with the mixed model, pretest-posttest model with control group was used and in the qualitative dimension descriptive analysis method was used. Piano Lesson Achievement Test, Piano Playing Skill Observation Form, Piano Lesson Attitude Scale, Kolb Learning Styles Inventory and Semi-structured Interview Form were used in collecting the research data. The following findings and results were obtained with the analysis of the research data. There is a significant difference between the posttest, retention, and playing piano skills scores of experimental group in which constructivist 5e model and learning style was implemented and control group in which traditional teaching method was implemented. Students in the experimental group achieved significantly higher piano course success, piano playing skills and learning retention. Significant differences were found between the attitudes of experimental group in which constructivist 5e model and learning style was implemented and control group in which traditional teaching method was implemented. The experimental procedure applied positively affected the attitudes of the students in the experimental group for the piano lesson. In the qualitative aspect of the research, the students in the experimental group gave positive opinions about the constructive 5e model and the activities based on learning styles. All of the students in the experiment group stated that the practices in class were absolutely effective and influenced positively. It was also seen that the students were good at exercises, didn't have difficulty in exercises and performed all the activities. Besides this, the majority of the students found the courses interesting. They emphasized that they had enjoyed the classes and found the activities remarkable. The last finding in the qualitative aspect of the research is that the students' thinks that the applications will be useful in different music courses and that their application skills generally will improve.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePiyano eğitiminde 5E modeli ve öğrenme stillerine dayalı uygulamaların başarı, kalıcılık ve tutuma etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of 5E model and learning styles based applications on achievement, retention and attitude in piano educationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.orcid246337en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record