Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Azerbaycan Nağılları (Hoy) 1-2 (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük) 

   Çetinkaya, Battal Gazi (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Güney Azerbaycan Türkçesi İran'da Farsçadan sonra en çok konuşulan dildir. Türkiye ve Türkistan arasında bir geçiş bölgesi olan İran Türkçeye ait çeşitli varyantları barındırması açısından Oğuz grubu Türk lehçelerinin ...
  • Cihanbeyli ağızları 

   Polat, Gülşen (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmayı Konya ilinin Cihanbeyli ilçesinin ağızları oluşturmaktadır. Çalışmamız Giriş, İnceleme, Metinler, Sözlük olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Cihanbeyli'nin tarihçesi, etnik yapısı, coğrafyası, ...
  • Denizli yöresi türkülerinin söz varlığı 

   Kök Kaplan, Nermin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmayı Denizli yöresi türkülerinin söz varlığı oluşturmaktadır. Çalışma Giriş, İnceleme, Sonuç ve Metinler bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Denizli’nin tarihçesi, coğrafyası ve sosyal kültürel yapısı; ...
  • +DXr git- ~tuttur- yapıları üzerine 

   Doğan, Talip (2018)
   Sınırlar arasılık, fiildeki hareketin başlangıç ve bitiş sınırları arasındaki bir noktasına, süreğine yönelen görünüş türüdür. Sınırlar arasılık görünüşü, bakış noktası bakımından, gerçekleşen fiilin ortasında olmasından ...
  • Emşal ü Neşayi-i Türkì ve dil özellikleri üzerine 

   Doğan, Talip (2013)
   Milletlerin karakterlerini, hayat karşısındaki tutum ve zihniyetlerini yansıtan atasözleri; dil, edebiyat, tarih, folklor, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi çeşitli alanlarla yakından ilgilidir. Bu sözler ayrıca, güçlü ...
  • Güney Azerbaycan atasözlerinde su üzerine 

   Doğan, Talip (2013)
   İran, binli yılların başından beri Oğuz Türklerinin yurt edindiği önemli coğrafyalardan biri olmuştur. Bu suretle İran sahası, Türk kültürünün şekillendiği bir yer olmasından dolayı Türklük bilimi için de zengin kaynaklara ...
  • Halaç Türkçesinde {-dxk} ekinin bitimsiz (çekimsiz) fiillerde kullanımları 

   Doğan, Talip (2016)
   Halaç Türkçesi, bugün İran'da Tahran'ın güneybatısında Save, Kum, Erak ve Tefriş illeri arasında konuşulmaktadır. İran'daki diğer Türkçe varyantlardan ayrı bir gelişim çizgisi takip etmiş olan Halaç Türkçesi,birçok arkaik ...
  • Horasan Türkçesinin Bocnurd ağzında kanıtsallık (evidentiality) 

   Doğan, Talip (2018)
   Kanıtsallık (evidentiality), olayla ilgili bilginin hangi kaynaklardan elde edildiğini bildiren bir dil bilgisi kategorisidir. Türkçede kanıtsallık, bilginin dolaylı yollardan sağlandığına göndermede bulunan dolaylılık ...
  • Konya'daki İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme 

   Çalışkan, Ömer (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada, Konya şehrinde yer alan iş yerlerinin adları; kökenleri ve anlamları bakımından ele alınmıştır. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki; Atatürk Caddesi, Şefik Can Caddesi, Bosna Hersek Mahallesi, Fetih ...
  • Musul / Reşidiye Ağzı (Şekil Bilgisi) 

   Saleh, Mohammed Hussein Ahmed (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Irak Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ağızları içinde değerlendirilmektedir. Irak Türkmen ağızları aynı çizgide olmasına rağmen kimi ağız farklılıkları görülmüştür. Bu farklılıkların en önemlisi “ng” sesinin “v” ...
  • Oğuzca ağızlarında k/g > ç/c değişmesi 

   Doğan, Talip (2013)
   Bilhassa dil, tarih ve folklor araştırmaları başta olmakla birlikte birçok disiplin için önem arz eden ağızlar, diğer lehçe ve ağızlar arasındaki akrabalık ilişkileri ile dilin tarihî gelişimi gibi meselelerin aydınlatılmasında ...
  • Osmanlı Türkçesinden Cezayir Arapçasına Geçen Sözcüklerin İncelenmesi 

   Boussouara, Rania (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada Osmanlı Türkçesinden Cezayir Arapçasına geçen sözcüklerin incelemesi yapılmıştır. Sözcükler tespit edilirken Mohammed Bencheneb’in “Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe ve Farsça Kelimeler”adlı ...
  • Türkiye Türkçesinde sınır öncesi bakış açısı ve yaklaşma 

   Yaklaşma, olmanın eşiğinde iken olmamış olaylara dair; görünüş, kiplik ve zamanı aynı anda ilgilendiren bir kategoridir. Sınır öncesi bakış ise eylemin gerçekleşmesi için aşılması gereken kritik sınırın hemen öncesine ...