Advanced Search

Now showing items 1-20 of 20

  • Abbâsî halifesi Kadir Billâh'ın hayatı ve şahsiyeti 

   Tögel, Muhammed Asil (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada 25. Abbâsî Halifesi Kâdir Billâh ve dönemi (381-422 / 991-1031) incelenmektedir. İlk bölümde Kâdir Billâh'ın nesebi ve ailesi araştırıldıktan sonra gençlik hayatında ilim tahsilinden halife oluş sürecine kadar ...
  • Hz. Peygamber dönemi insana yönelik sosyal hizmetler 

   Çelik, Yılmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Hz. Peygamber dönemi; İnsanlık için hidayet kaynağı olan Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği, İslamiyet'in tebliğ edildiği, fert ve toplum refahının ideal anlamda sağlandığı bir dönemdir. Miladî VII. yüzyılın ilk yarısında yaşanan ...
  • Hz. Peygamber döneminde Bey‘at 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1994)
   Hz. Peygamber davet görevine başladığı ilk günden itibaren muhataplarına islam'ı bildirmiş. buna mukabil din ve millet ayırımı gözetmeden Müslüman olanlara kucak açmış imkan nisbetinde onların 'bütün ihtlyaçlarını karşılamaya ...
  • Hz. Peygamber'in Ashaba iltifatları 

   Eker, Sümeyye (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
   Çalışmamızda Hz. Peygamber'in Ashâba iltifatları ve iltifat şekilleri incelenmiştir. İslâm Tarihinde Sahâbe, Hz. Peygamber'in ebedi aleme göç edinceye kadar onunla birlikte olan, onun tebligatını, sözlerini, nasihatlarını ...
  • Hz. Peygamber'in halaları 

   Yavuz, Zeynep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   The life of Hz. Muhammad, who is the prophet of Islam, has been investigated with many different studies in depth so far and many studies have emerged. Some of these researches have been about his filiation. This research, ...
  • Hz. Peygamber'in hastalığı ve vefatı 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
   Hz. Peygamberin Hastalığı ve Vefatı başlıklı bu araştırma dönemin detaylarını ortaya koyarak olayların islam tarihi açısından öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Araştırmamızda konumuzla ilgili bilgiler ...
  • Hz. Peygamber'in müşriklerle yaptığı bazı andlaşmalar 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Hz. Peygamber'in İslâm'ı tebliği sırasında Mekke ve Medine'de muhtelif din mensuplarıyla münasebeti olmuştur. İslâm bir sulh dini olduğu için Rasûlüllah da muhataplarını İslâm'a davette daha çok andlaşma yolunu tercih ...
  • Hz. Peygamber’in savaşlarına genel bir bakış 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1990)
   Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden sonra devlet hüviyeti kazanan islam toplumu içtimai, siyasi, iktisadi vb. konulardaki haklarını müdafaa ile davet mevzuunda yeni bir döneme girmiştir. Cihad ayetinin nüzulüne kadar ...
  • İslâm tarih ve medeniyetinde İskenderiye şehri (Fethinden Emevîlerin sonuna kadar) 

   Gök, Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
   İskenderiye şehri, Büyük İskender tarafından m.ö. III. asırda kurulmasından itibaren Batlamyuslar, Romalılar ve Bizanslılar başta olmak üzere birçok millet tarafından yurt edinilmiş, en son 21/642'de Hz. Ömer döneminde Amr ...
  • İslâm'ın asabiyete bakışı ve asabiyetin İslâm tebliğine etkileri 

   Çelik, Ragıp (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
   Kabile/soy/nesep üstünlüğü anlayışına dayanan asabiyet, câhiliye dönemi insanının hemen her davranışında az ya da çok yer alan bir anlayıştır. İnsanların düşüncelerinden bu anlayışı çıkarıp atmak hiç de kolay değildir. ...
  • İslâm’da bey‘at (Seçim usulü) 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1991)
   Alışverişin zıddı olan el-Bey'at karşılıklı anlaşmak ve akidde bulunmak anlamına gelmektedir. İtaat, ahid ve akid anlamına gelen e-Bey'at iki taraf arasındaki anlaşmanın ortaya çıkması, iki tarafın herhangi bir şeyi ...
  • Kardeşim Ahmet Sâim Arıtan 

   Ahmet Sâim Arıtan, 1963 yılından itibaren tanıştığımız ve tanıdığımız de- ğerli arkadaşlarımızdan birisi idi. 1963 yılında Konya İmam Hatip Okulunda öğ- renci idi. O yıllarda İmam Hatip yıllarında şubelerimizin ayrı olması ...
  • Kur'ân-ı Kerîm'de siyer konularına dâir ayetler 

   Gürel, Mukaddes (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   ’i insanlara tebliğ etmiş ve kendisi de vahyin gösterdiği doğrultuda bir hayat yaşamıştır. Bu anlamda Hz. Peygamber’i tanımak ve O’nun hayatını öğrenmek büyük önem arz etmektedir. O’nu tanımak isteyen kimsenin başvuracağı ...
  • Medine’de sosyal hayat - Dört halife dönemi 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019)
   Feyza Betül Köse’nin Medine’de Sosyal Hayat adlı kitabı yazarın aynı zamanda doktora tez çalışmasıdır. Eserin ön kapağında Medine şehrinden minyatürler yer alırken arka kapağında alanında ilk çalışma olma özelliği taşıyan ...
  • Müsennâ B. Hârise'nin hayatı ve İslâm tarihindeki yeri 

   Karman, Sümeyye (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hz. Peygamber döneminde Müslüman olan, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde İran'ın fethi ile ismi özdeşleşen Müsennâ b. Hârise; Hulefâ-i Râşidîn döneminin önemli kumandanlarındandır. Bekr b. Vâil kabilesinin Şeybânoğulları ...
  • Onuncu yüzyıl Müslüman seyyahların gözünden Hicaz bölgesi 

   Kök, Sümeyye (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Hicaz bölgesi insanlık tarihi boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Bölgenin Kâbe'yi barındırması ve İslâm dininin buradan çıkıp yayılmaya başlaması Hicaz bölgesini daha çok ön plana çıkarmıştır. Onuncu yüzyıl birçok ...
  • Sâbit b. Kays b. Şemmâs'ın hayatı ve İslâm tarihindeki yeri 

   Yalçın Ücüoğlu, Sevdenur (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışmada sahâbe arasında önemli bir yeri bulunan "Sâbit b. Kays b. Şemmâs'ın Hayatı ve İslâm Tarihindeki Yeri" hakkında bilgi vermeye çalıştık. İslâm'a hizmeti, askerî, sosyal ve kültürel hayattaki faaliyetleri, Allah'a ...
  • Tarihte Gürgenç şehri (Kuruluşundan hanlıklar dönemine kadar) 

   Orazsahedov, Abdylla (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Gürgenç tarih boyunca Harezm bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Özellikle X. yüzyılda şehirde kurulan Me'mûnîler hanedanlığı döneminden başlayarak ticarî, ilmî yönden gelişme gösteren şehir, sadece bölgenin ...
  • Uluslararası ilişkiler bağlamında Hz. Muhammed’in gayrimüslim unsurlarla olan ilişkilerindeki örnekliği 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019)
   Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin tümünü içine alan ve çoğu zaman dış politika kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılagelen diplomasinin kökenlerini çok eskilere kadar götürmek mümkündür. Diplomasi, topluluklar ...
  • Üseyd b. Hudayr'ın hayatı ve İslâm târihindeki yeri 

   Çavuşoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
   Hicretten sonra Medine'de İslâm'a hizmeti, Ensâr içerisinde İslâm'a girişteki önceliği, bunun yanı sıra Evs kabilesinin reisi oluşu, siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve idarî hayattaki faaliyetleri, Rasûlüllah'a olan ...