Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuşpınar, Bilâl
dc.date.accessioned2023-09-06T12:33:43Z
dc.date.available2023-09-06T12:33:43Z
dc.date.issued1986en_US
dc.identifier.citationKuşpınar, B. (1986). The emergence of the exact science in Islam. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 2, 377-388.en_US
dc.identifier.issn2148-9890
dc.identifier.issn2149-0015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/10097
dc.descriptionMakaleen_US
dc.description.abstractBefore Islam came to the Arabian Peninsula, the Arabs were living an ordinary life; they had been interested in poetry, oratory, discourses and folk tales not in the preservation of ideas and records in writing. However, the Arabs, like the other nations, possessed some knowledge that they took from the early nations which had lived before. To this knowledge, they added some new knowledge from their observation, experiences, abilities and traditions. After the rise of Islam, a bright life began to appear in the Arabian Peninsula. Changes were evident from the point of political, economical, cultural and scientific views. Because our subjecmatter is exact science we shall not go into detail, but only in order to have an opinion here an interesting point will be emphasized. The Arabs were burying baby girls alive, for they believed that the girls were lower than boys. Islam came and abolished such habits in order to establish the equality of the sexes. As for the beginning of the exact sciences, it is not possible to determine when they appeared; however, when looked up to the main references of Islamic history it is possible to acquire that the Muslims tried roughly. Chronologically, the history of Muslims can be subdivided into four such as the time of the Prophet, Caliphate, Umayyads and Abbasids.en_US
dc.description.abstractİslâm'da yapılan ilmî faaliyetlere geçmeden önce, İslâm'ın ilme karşı tutumunu ortaya koymak yerinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'e müracaat edildiğinde, 'bilgi', 'öğrenme' ve 'öğretmeye' dair ayetlere rastlamak mümkündür. 'Allah'ın adıyla oku', 'Allah'ım benim ilmimi artır!', 'Deki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' ayetleri bunlardan birkaçıdır. Keza dinin ikinci kaynağı Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadisleri de 'İlim öğrenmenin her Müslümanın görevi olduğunu bildirmiş, hatta, ilim için yerini yurdunu terk edip gideni de Allah yolunda yürüyen bir kimse olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda İslâm'da yapılan ilmi faaliyetlere yaklaştığımızda şu tabloyla karşı karşıya geliriz. İslâm'dan önceki Arabistan'ın cahiliyye toplumu alelâde bir hayat yaşıyor; müsbet ilimlerden ziyade masallar, şiir ve hitabet sanatıyla meşgul oluyordu. İslâm geldikten sonra parlak bir hayatın politik, kültürel, ekonomik ve ilmî sahalarda başladığını görmekteyiz. Şüphesiz, müsbet ilimlerin doğuşunu kesin bir tarihle tesbit etmek kolay değildir. Fakat kronolojik olarak İslâm tarihi; Asr-ı Saadet, Halifeler, Emeviler ve Abbasiler şeklinde dört devreye ayrılırsa; Asr-ı saadet devri, Müslümanların Kur'an ve Hadisle daha fazla meşgul olup, dinî me- seleleri ana kaynaklarından özümleyerek öğrenmeye çalıştıkları bir dönemdi. Aynı şekilde dört büyük Halife dönemi de Kur'an ve Hadise yönelik olup, daha ziyade bunların tedviniyle uğraşıldığı bir dönemdi. Bu dönemlerde müsbet ilimlerden ihtiyaç duyulan Matematik, Astronomi ve Tıbb'a dair konularla ilgilenilmekteydi. Çünkü İbadat ve Muamelat'ta bu ilimler gerekliydi. Burada vurgulanacak ilmî çalışma, şüphesiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Tıbb'a dair tavsiyeleri ve birtakım uygulamaları, bize hem teorik hem de pratik yönden ilk Müslümanların tıpta ileri olduklarını gösterir. Daha da ötesi, sonraki Müslümanlar Tıbb'a dair hadisleri toplayarak Tıbb-i Nebevi şeklinde bir çalışmaya yönelmişlerdir. Emeviler dönemi ise müsbet ilimlerin yeni yeni başladığı dönem olarak kabul edebilir. İlk defa ikinci Emevi halifesinin oğlu Halid b. Yezid tarafından Yunan'ca (Greek) ve Hindu'cadan yapılan astronomi gibi ilimlere ait tercemelerle müsbet ilimlerle uğraşılmağa başlandı. Kesin bir tarih verilirse yaklaşık Milâdî 700'ler, yani VII. yüzyılın ikinci yarısı verilebilir. Emeviler (661-750) devrinde Ca'fer es-Sadık gibi âlimler olmasına rağmen yapı- lan çalışmalar ferdi ve dağınık çalışmalardı. Ancak Abbasiler devrinde, ikinci Abbasi Halifesiyle birlikte ilmî çalışmaların daha canlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Hatta dördüncü Abbasi Halifesinin Beyt'ül-Hikme gibi ilmî bir akademiyi inşa ettirmesinden sonra İslam dünyası, sistemli, hem teorik hem de pratik bir şekilde doyurucu ilmî çalışmalara tanık ol- muştur. Bu Hikmet Evi'ne, Terceme Bürosu, Telifler Binası gibi isimler verebiliriz. Çünkü sayısız eserler burada devletçe terceme ettirildiği gibi, yetişen âlimler de kendi kalemlerinden, Tip, Astronomi, Simya, Kimya, Aritmetik (Cebir, Kimya), Meteoroloji, Coğrafya ve Fizik sahasında eserler verdikleri bir akademiydi. Neden daha önce böyle sistemli bir çalışma yapılmadığı gibi bir soruya verebileceğimiz cevap; a) Devrin Müslümanlarının ihtiyacı olmaması, b) Devlet adamlarının tutumu, c) Müsbet ilimlerle uğraşan bir komşu devletle henüz temasa geçilmemesi, şeklinde olacaktır. Fakat Abbasilerden sonra İslâm âlemi dünyaya ışık tutacak ilmi faaliyetlerde bulunmuş, hemen her sahada ilmi eserler yazılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectExact Scienceen_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectMüsbet İlimleren_US
dc.titleThe emergence of the exact science in Islamen_US
dc.title.alternativeİslam'da müsbet ilimlerin doğuşuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefeen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage377en_US
dc.identifier.endpage388en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record