Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTraş, Zeliha
dc.contributor.authorYatgın, Soner
dc.date.accessioned2019-10-30T06:24:12Z
dc.date.available2019-10-30T06:24:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationYatgın, S. (2014) Lise öğrencilerinde akademik ertelemenin algılanan anne baba tutumlarına göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1159
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi Yök Merkezi No:372149en_US
dc.description.abstractLise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının, algılanan anne ve baba tutumları açısından incelendiği araştırma, genel tarama modelindedir. Çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya/Yunak ilçesindeki dört lisede öğrenim görmekte olan 312 kız ve 351 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılacak verileri elde etmek için Kişisel Bilgi Formu, Anne-Baba Tutum Ölçeği ve Akademik Erteleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, tukey testi ve regresyon analizi yapılmış olup, analizlerde SPSS 16.0 kullanılmıştır. Bulgularda akademik erteleme davranışı puanları cinsiyete göre erkek öğrenciler lehine anlamlı bulunmuştur. Anne ve baba tutumlarını koruyucu – istekçi ve otoriter algılama boyutları ile akademik erteleme arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Algılanan anne ve baba tutumlarının akademik erteleme davranışının yordayıcısı olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study examines the academic procrastination behavior of high school students in terms of the perceived parental attitudes in accordance with general survey model. The study group of research consists of the 2012-2013 academic year on 312 female and 351 male high school students from four high schools in Yunak, Konya. 'Personal Information Form' for obtaining some personal information of students who took part in the research, 'Parental Attitude Scale' for designating the perceived parental attitudes, and 'Procrastination Scale' in determining the scores of procrastination behavior have been used. T-test, one-way variance analysis, tukey's test and regression analysis have been used in order to analyze the data. SPSS 16.0 statistical program in the computer laboratory settings has been utilized in order to analyze statistical analysis of the data. The findings illustrate that the scores of academic procrastination behavior has been found significantly relevant according to gender variable for male students. Accordingly, there is a positive relation between the protector – demanding and authoritarian perception dimensions ofparental attitudes and academic procrastination behavior. Furthermore, the perceived parental attitudes has been found the predictor of the academic procrastination behavior.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik Ertelemeen_US
dc.subjectAnne Tutumlarıen_US
dc.subjectBaba Tutumlarıen_US
dc.subjectAcademic Procrastinationen_US
dc.subjectMaternal Attitudesen_US
dc.subjectPaternal Attitudesen_US
dc.titleLise öğrencilerinde akademik ertelemenin algılanan anne baba tutumlarına göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of academic procrastination among high school students in terms of perceived parental attitudesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid52004en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record