Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKargın, Süleyman
dc.contributor.authorÇakır, Murat
dc.contributor.authorGündeş, Ebubekir
dc.contributor.authorYavuz, Yusuf
dc.contributor.authorEsen, Hacı Hasan
dc.contributor.authorİyisoy, Mehmet Sinan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:53Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKargın, S., Çakır, M., Gündeş, E., Yavuz, Y., Esen, H. H., İyisoy, M. S. (2015). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi. Gastrointestinal stromal tümörlerde prognozun belirlenmesinde preoperatif nötrofil lenfosit oranının etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 31, 2, 61 - 64.en_US
dc.identifier.issn1300-0705
dc.identifier.issn1308-8521
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk1qZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1706
dc.description.abstractAmaç: Gastrointestinal stromal tümörlerin lokal etkileriyle immünsupresyonda rol oynadığı düşünülmektedir. İnflamasyonla ilişkili bazı kanserlerde tedavi öncesi nötrofil lenfosit oranındaki artış kötü prognozun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızın amacı gastrointestinal stromal tümör hastalarında kan nötrofil lenfosit oranı ile hastalığın prognozunu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde primer gastrointestinal stromal tümör nedeniyle cerrahi uygulanan 78 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların operasyon öncesi periferik kandan bakılan nötrofil lenfosit oranları belirlendi. Nötrofil lenfosit oranı ile tümör riski ve prognoz arasındaki ilişki karşılaştırıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi ve ANOVA Welch testi kullanıldı. Bulgular: Preoperatif nötrofil lenfosit oranındaki artış patolojik olarak yüksek riskli gastrointestinal stromal tümör gruplarında anlamlıydı (p0,05). Preoperatif nötrofil lenfosit oranı yüksek olan hastaların sağkalımları düşüktü (r- 0,32, p0,009). Ayrıca nötrofil lenfosit oranı artışı ile tümör mitotik aktivitesi artışı benzerdi (r-0,364, p0,025). Sonuç: Gastrointestinal stromal tümörlerde preoperatif nötrofil lenfosit oranı yüksek riskli tümörlerin belirlenmesinde ve kötü prognozun göstergesi olarak kullanılabilecek bir parametredir.en_US
dc.description.abstractObjective: Gastrointestinal stromal tumors are believed to play a role in immunosuppression with their local effect. In some cancers with associated inflammation, an increased pretreatment neutrophil lymphocyte ratio is considered as an indicator of poor prognosis. The aim of our study was to assess the relationship of increased blood neutrophil lymphocyte ratio with disease prognosis in patients with gastrointestinal stromal tumors. Material and Methods: The data of 78 patients who underwent surgery with the diagnosis of primary gastrointestinal stromal tumor in our clinic were evaluated retrospectively. The preoperative neutrophil lymphocyte ratio in the peripheral blood was determined. The neutrophil lymphocyte ratio and its relationship with tumor risk and prognosis were compared. The data were evaluated by Pearson's correlation analysis and the Welch ANOVA test. Results: The preoperative neutrophil lymphocyte ratio was significantly increased in the high-risk groups (p>0.05). An increased preoperative neutrophil lymphocyte ratio was associated with shorter survival (r-0.32, p0.009). In addition, an increase in the neutrophil lymphocyte ratio was associated with an increase in the mitotic activity of the tumor (r-0.364, p0.025). Conclusion: The preoperative neutrophil lymphocyte ratio in gastrointestinal stromal tumors can be used as an indicator of high-risk tumors and poor prognosis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectGastrointestinal Stromal Tümören_US
dc.subjectNötrofil Lenfosit Oranıen_US
dc.subjectPrognozen_US
dc.subjectGastrointestinal Stromal Tumoren_US
dc.subjectNeutrophil Lymphocyte Ratioen_US
dc.subjectPrognosisen_US
dc.titleGastrointestinal stromal tümörlerde prognozun belirlenmesinde preoperatif nötrofil lenfosit oranının etkisien_US
dc.title.alternativeRelationship of preoperative neutrophil lymphocyte ratio with prognosis in gastrointestinal stromal tumorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8789-8199en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8559-2476en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5895-9984en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9120-0563en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6326-4623en_US
dc.relation.journalUlusal Cerrahi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record