Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:34Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBaş, G. (2012). Gagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 2, 433-457.en_US
dc.identifier.issn2667-6788
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRME1qUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2154
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Gagné’nin (1985) öğretim etkinlikleri modelinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma 2011–2012 eğitim- öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 64 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Her grup için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış olup, gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, kontrol grubu ile deney grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bunun yanında, Gagné’nin (1985) öğretim etkinlikleri modeline dayalı yapılan öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde önemli olumlu gelişmeler sağladığı kaydedilmiştir. Araştırma sonunda, Gagné’nin (1985) öğretim etkinlikleri modeline dayalı olarak yapılan öğretimin akademik başarısının ve İngilizce dersine karşı öğrencilerin tutumlarının, öğrenci kılavuz kitaplarına dayalı olarak öğretim yapılan sınıfın akademik başarılarından ve derse yönelik tutumlarından çok daha yüksek olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine the effects of Gagné’s (1985) model of events of instruction on students’ academic achievement and attitudes towards English course in the 7th grade. The research was carried out in 2011–2012 education-instruction year in an elementary school in Nigde. Totally 64 students in two different classes in the 7th grade of this school participated in the study. The pre- post-test control group research model was used in this study. The data obtained in the study were analysed by the computer programme SPSS 17.0. The arithmetic means and standard deviations were calculated for each group. In order to test the significance between the groups, the independent samples t test was used. The significance level was taken as 0,05 in the research. The results of the research showed a significant difference between the attitude scores of the experiment group and the control group. It was also found out that Gagné’s (1985) model of events of instruction was more effective in the positive development of the students’ academic achievement levels. At the end of the research, it was revealed that the students who were educated by Gagné’s (1985) model of events of instruction were more successful and had higher attitude towards the course than the students who were educated by the instruction based on student guide books.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectGagné’nin Öğretim Etkinlikleri Modelien_US
dc.subjectİngilizce Öğretimien_US
dc.subjectAkademik Başarıen_US
dc.subjectDerse Yönelik Tutumen_US
dc.subjectGagné’s Model Of Events Of Instructionen_US
dc.subjectEnglish Teachingen_US
dc.subjectAcademic Achievementen_US
dc.subjectAttitude Towards Courseen_US
dc.titleGagné'nin öğretim etkinlikleri modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of Gagné's model of events of instruction on students' academic achievement and attidudes towards English courseen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9755-0003en_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage433en_US
dc.identifier.endpage457en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record