Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.contributor.authorŞahin, Cemil
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:36Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBaş, G., Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies (Elektronik), 7, 3, 555-572.en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNMU5USTFOUT09/ilkogretim-6-7-ve-8-sinif-ogrencilerinin-okuma-tutumlari-ve-yazma-egilimleri-ile-turkce-dersindeki-akademik-basarilari-arasindaki
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2159
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ve öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının ve yazma eğilimlerinin Türkçe dersindeki akademik başarıyı ne oranda yordadığını incelemektir. Yapılan bu araştırmanın problem cümlesini, ise, “İlköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusu teşkil etmektedir. Çalışmaya Niğde ilindeki ilköğretim okullarından toplam 474 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada araştırma sorularına yanıt arayabilmek için gerekli olan veriler Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği (Ünal, 2006) ve Yazma Eğilimi Ölçeği ile (Piazza ve Siebert, 2008) toplanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli benimsenmiş olup araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analiz tekniği ile çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okumaya ilişkin tutumları ile yazma eğilimlerinin de Türkçe dersindeki akademik başarıyı anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Okumaya ilişkin tutumların Türkçe dersindeki akademik başarının yaklaşık olarak %45’ini ve yazma eğiliminin ise Türkçe dersindeki akademik başarının yaklaşık olarak %41’ini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca, okumaya ilişkin tutumun yazma eğiliminin %66’sını açıkladığı anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the correlation between elementary students’ reading attitudes, writing dispositions and academic success in Turkish course and to determine to what extent students’ reading attitudes and writing dispositions predict their academic success in Turkish course. The problem statement of the research was posed as “Is there a significant correlation between elementary students’ reading attitudes, writing dispositions and their academic success in Turkish course?” 474 students from seven elementary schools in Nigde province, Turkey participated in the study. Students were chosen randomly in the research. In this study, the Reading Attitudes (Ünal, 2006) and Writing Dispositions (Piazza and Siebert, 2008) scales were used in order to collect data to answer the research questions. The correlative investigation model was adopted in the research. The Pearson moment’s correlation coefficient analysis showed that there was a positive significant correlation between students’ reading attitudes, writing dispositions and academic success in Turkish course. It was also found that students’ reading attitudes and writing dispositions were significant predictors of their academic success in Turkish course. It was seen that 45% of the total variance for students’ academic success in Turkish course was explained by their reading attitudes and 41% of the total variance of academic success was explained by their writing dispositions. It was also understood that 66% of the total variance for students’ writing dispositions were explained by their reading attitudes in the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkuma tutumu
dc.subjectYazma eğilimi
dc.subjectAkademik başarı
dc.subjectTürkçe dersi
dc.subjectReading attitude
dc.subjectWriting disposition
dc.subjectAcademic success
dc.subjectTurkish course
dc.titleİlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeCorrelation amongst reading attitudes, writing dispositions and academic success of elementary students in Turkish courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDGökhan Baş: 0000-0002-9755-0003
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage555en_US
dc.identifier.endpage572en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record