Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:39Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBaş, G. (2013). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3, 2, 61-69.en_US
dc.identifier.issn2146-796X
dc.identifier.issn2146-7978
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZeE56RXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2165
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 akademik yılında Niğde ilinden dört ilköğretim okulu ve üç liseden toplam on dört öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin seçiminde, seçilen öğretmenlerin lisansüstü eğitim alma isteklilikleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Bu araştırmada, veriler “betimsel analizi tekniği” ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda, öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik beklentilerinin akademik, kişisel, mesleki yarar ve Milli Eğitim politikaları olmak üzere dört boyutta olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the expectations of teachers, working in the Ministry of National Education (MONE) from postgraduate education. The sample of the study consisted of fourteen teachers from four elementary schools and three high schools in Niğde province in 2011-2012 academic year. While selecting the teachers in the sample, it was paid attention that teachers were willing to have postgraduate education. In this study, semi-structured illustrative qualitative research method was used. The data of this study were analysed through “descriptive analysis technique”. According to the findings of the study, it was concluded that teachers were in favour of postgraduate education in regard of four factors such as academic, personal, occupational benefits and the politics of the National Education.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectLisansüstü Eğitimen_US
dc.subjectNitel Araştırmaen_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectPostgraduate Educationen_US
dc.subjectQualitative Researchen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.titleÖğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde ili örneği)en_US
dc.title.alternativeExpectations of teachers from postgraduate education: A qualitative research (Sample of Niğde province)en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9755-0003
dc.relation.journalYükseköğretim Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record