Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:52Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBaş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1, 97-115.en_US
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVd05UWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2191
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayışlarını belirleyebilmek için kullanılabilecek olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada geliştirilen ölçek, Niğde ili merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan toplam 190 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin madde faktör yükleri 0.933 ile 0.440 arasında değişiklik göstermiştir. Ayrıca, araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87, Spearman-Brown iki yarı testi sonucu ise 0.82 olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise 0.94 ile 0.79 arasında hesaplanmıştır. Diğer taraftan, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular [?2/sd112.62/87; GFI0.93; AGFI0.90; RMSEA0.039; CFI0.98; NFI0.92; NNFI0.97; RMR0.064; SRMR0.045], ölçeğin üç faktörlü yapısını doğrulamıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to develop a valid and reliable scale in order to determine elementary school students‟ learning conceptions. The research was carried out on a total of 190 students, attending elementary schools in the central district of the city of Niğde. In order to determine the validity of the scale the exploratory and confirmatory factor analyses were conducted. It was seen that the factor loadings of the scale were between 0.933 and 0.440. The Cronbach‟s Alpha value of the total scale was found as 0.87 and the Spearman-Brown split half correlation of the scale was calculated as 0.82 in the study. In addition, the sub-dimensions of the scale were calculated as changing between 0.94 and 0.79. The findings obtained with regard to the confirmatory factor analysis [χ2/df112.62/87; GFI0.93; AGFI0.90; RMSEA0.039; CFI0.98; NFI0.92; NNFI0.97; RMR0.064; SRMR0.045] approved the four dimensional structure of the scale.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectÖğrenme Anlayışlarıen_US
dc.subjectİlköğretim Öğrencilerien_US
dc.subjectÖlçek Geliştirmeen_US
dc.subjectLearning Conceptionsen_US
dc.subjectElementary Studentsen_US
dc.subjectScale Developmenten_US
dc.titleİlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA learning conceptions scale for elementary school students: A study of validity and reliabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9755-0003en_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record