Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKocabaş, Rahim
dc.contributor.authorAköz, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:13Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKocabaş, R., Aköz, M. (2018). The effects of vitamin D supplementation on healthy and hypercholesterolemic rabbits on levels of OSI and paraoxonase. Turkish Journal of Biochemistry, 43, 5, 549-556.en_US
dc.identifier.issn0250-4685
dc.identifier.issn1303-829X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.1515/tjb-2017-0154
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBNU5EUXdNQT09/the-effects-of-vitamin-d-supplementation-on-healthy-and-hypercholesterolemic-rabbits-on-levels-of-osi-and-paraoxonase
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2725
dc.descriptionWOS:000449635800010en_US
dc.description.abstractObjective: Conflicting data are available in literatureregarding the effects of vitamin D (VitD) supplementationdiet on lipid panel. Therefore, we had the purpose to evaluatethe effects of VitD supplementation on lipid panel bya controlled experimental study, and those of VitD supplementationon oxidative stress index (OSI) and paraoxonase-1 (PON1) values in healthy and hypercholesterolemicmale rabbits.Methods: Thirty New Zealand rabbits were randomly separatedinto control, VD, HC VD and HC groups. Control andVD groups were fed with standard chow, whereas HC VDand HC groups were fed with 0.5% cholesterol chow aperiod of 8 weeks. During this period, VD and HC VDgroups were orally administered with 300 IU/kg/day VitD.Results: The increase in serum total cholesterol (TC) andOSI level of HC group were significant compared to thosein HC VD group. Decreases in serum HDL-cholesterol(HDL-C) and TC levels of VD group were significant withinthe groups.Conclusion: Without any doubt it is important that appliedVitD level should be in the ideal range for healthy living.However, it is also necessary to increase the serum HDL-Clevel (and hence PON1), which is decreases as a result ofVitD supplementation. Therefore, we believe that duringVitD supplementation, regular physical activity should beperformed to increases serum HDL-C.en_US
dc.description.abstractAmaç: Literatürde, diyete D vitamini (VitD) ilavesinin lipitpaneli üzerine etkisi hakkında birbirinden farklı sonuçlarbulunmaktadır. Bu yüzden projemizde kontrollü deneyselbir çalışma ile, sağlıklı ve hiperkolesterolemik erkektavşanlara VitD ilavesinin lipit paneli üzerine etkisine, veyine VitD ilavesinin oksidatif stress indeksi (OSI) ve paraoksonaz-1 (PON-1) değerleri üzerine etkilerini araştırmayıamaçladık.Metod: 30 adet yeni zellanda tavşanı rastgele control, VD,HC VD ve HC gruplarına ayrıldı. Kontrol ve VD gruplarınormal tavşan pelet yemiyle, HC VD ve HC gruplarıise önceden hazırlanmış olan % 0.5 kolesterollü yem ile8 hafta süresince beslenildi. Bu süreçte VD ve HC VDgruplarına oral yoldan 300 IU/kg/gün VitD verildi.Bulgular: HC VD grubuna göre; HC grubu serum totalkolesterol (TC) ve OSI seviyesindeki artış anlamlı bulundu.VD grubu, grup içi serum HDL kolesterol (HDL-C) ve TCseviyelerindeki azalışlar anlamlı bulundu.Sonuç: Kuşkusuz, sağlıklı bir yaşam için kan VitD seviyemizinideal aralıkta olması önemlidir. Ancak VitD takviyesisonucunda azalan serum HDL-C (dolayısı ile PON1)seviyesini, artırmak da gerekmektedir. Dolayısı ile VitDtakviyesi ile birlikte, serum HDL-C’yi artıran, düzenlifiziksel aktivite yapılması gerektiğini düşünüyoruz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.1515/tjb-2017-0154en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectVitamin Den_US
dc.subjectParaoxonase-1en_US
dc.subjectOxidative stress indexen_US
dc.subjectHdl cholesterolen_US
dc.subjectHypercholesterolemiaen_US
dc.subjectRabbiten_US
dc.subjectD vitaminien_US
dc.subjectParaoksonaz-1en_US
dc.subjectOksidatif stres indeksien_US
dc.subjectHdl kolesterolen_US
dc.subjectHiperkolesterolemien_US
dc.subjectTavşanen_US
dc.titleThe effects of vitamin D supplementation on healthy and hypercholesterolemic rabbits on levels of OSI and paraoxonaseen_US
dc.title.alternativeSağlıklı ve hiperkolesterolemik tavşanlara vitamin D ilavesinin OSI ve paraoksonaz düzeylerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDRahim Kocabaş: 0000-0001-8006-284Xen_US
dc.contributor.authorIDMehmet Aköz: 0000-0003-2748-5493en_US
dc.relation.journalTürk Biyokimya Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage549en_US
dc.identifier.endpage556en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record