Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnüsan, Çağatay
dc.contributor.authorVarol, Fatih
dc.date.accessioned2020-06-26T08:17:25Z
dc.date.available2020-06-26T08:17:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-10-16
dc.identifier.citationVarol, F. (2017). Kültürel miras yönetiminde sürdürülebilirlik: Konya turizm paydaşlarına yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3410
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Konya'nın sahip olduğu zengin kültürel mirasın, tüm paydaşları kapsayan, katılımcı, sürdürülebilir bir yönetim yapısına sahip olmasına yönelik, turizm paydaşların algı ve tutumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan araştırmada, SKMY'nin sosyo-ekonomik, yönetsel, çevresel, bilgi paylaşımı, korumacı yaklaşım faktörlerinin turizm paydaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğine dair bir model oluşturulmuştur. SKMY'ne yönelik paydaşların algı ve tutumlarını ölçmek için, önceden kullanılan bir anketten yararlanılarak yeni bir anket formu geliştirilmiştir. Araştırmada, basit tesadüfî örnekleme yöntemleri grubundan kümelere göre örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve Konya'daki turizm paydaşlarından yerel halk, yerli-yabancı turistler, turizm işletmeleri ve yerel yönetimler&STK temsilcileri araştırmaya dâhil edilmiştir. 2016 yılının Haziran-Aralık ayları arası yoğun olmak üzere yılın tamamında, alan araştırması yapılmıştır. Konya'daki turizm paydaş gruplarından 2080 kişiye ulaşılarak anket yoluyla elde edilen veriler, belirleyici istatistikler, faktör analizi, Kruskal Wallis-H, Mann-Whitney U gibi istatistiksel analiz yöntemleri yardımıyla incelenmiştir. Verilerin analizinde Selçuk Üniversitesi veri tabanından sağlanan SPSS 22.00 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, Konya turizm paydaş gruplarının SKMY'nin bileşenlerine yönelik tutumlarının aynı yönde olduğu, fakat farklı boyutlarda gruplar arasında bazı anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. SKMY'nin sosyo-ekonomik, sürdürülebilir yönetim uygulamaları, paydaşlar arası bilgi paylaşımı boyutlarına yönelik, turizm paydaş grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Diğer taraftan SKMY'nin doğal kaynaklar ve enerji kullanımı, çevreci ulaşım uygulamaları, kültürel mirasın korunması, katılımcı yönetim uygulamaları ve taşıma kapasitesi boyutları açısından turizm paydaş grupları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın son kısmında ortaya çıkan bulgular değerlendirilerek, Konya'nın turizm paydaşlarının etkin bir SKMY ortaya koyabilmesi açısından sonuç ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the perceptions and attitudes of tourism stakeholders in order to have a participatory, sustainable management structure that encompasses all the stakeholders of Konya's rich cultural heritage. In the research prepared for this purpose, a model has been established in order to see if the socio-economic, managerial, environmental, information sharing and conservationist approach factors of the Sustainable Cultural Heritage Management differ according to tourism stakeholder groups. To measure the perceptions and attitudes of stakeholders towards SCHM, a new survey form was developed using a previously used one. In the research, cluster sampling technique that is one type of simple random sampling methods was preferred and local residents, local and foreign tourists, tourism enterprises, local authorities and NGO representatives as tourism stakehoders of Konya were included in the study. Case study was carried out throughout the year, with a peak in June-December of 2016. The data obtained through questionnaires reaching 2080 individuals from stakeholder groups in Konya were analyzed with statistical analysis methods such as descriptive statistics, factor analysis, Kruskal Wallis-H and Mann-Whitney U. In the analysis of the data, SPSS 22.00 (Statistical Package for Social Sciences) package program provided from Selcuk University database was used. In the study, Konya tourism stakeholders' attitudes towards the components of SCHM were found as the same, but there were some significant differences in different dimensionsbetween the groups. There were no significant differences between the tourism stakeholder groups regarding socio-economic, sustainable management practices and information sharing dimensions of SCHM. On the other hand, significant differences were found between the tourism stakeholder groups in terms of natural resources, energy use, environmental transportation practices, preservation of cultural heritage, participatory management practices and transportation capacity dimensions of SCHM. In the last part of the study, according to the evaluation of the findings, conclusions and recommendations were presented in order that the tourism stakeholders of Konya can exhibit an effective SCHM.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Miras,en_US
dc.subjectSürdürülebilir Kültürel Miras Yönetimi,en_US
dc.subjectTurizm Paydaş Grupları.en_US
dc.subjectCultural Heritage,en_US
dc.subjectSustainable Cultural Heritage Management,en_US
dc.subjectTourism Stakeholder Groups.en_US
dc.titleKültürel miras yönetiminde sürdürülebilirlik: Konya turizm paydaşlarına yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeSustainability in cultural heritage management: A research on tourism stakeholders in Konyaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.authorIDYazar: 22897en_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 8501en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record