Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Mehmet Fatih
dc.contributor.authorBaşal, Veli
dc.date.accessioned2020-11-09T11:57:05Z
dc.date.available2020-11-09T11:57:05Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBaşal, V. (2020). 12-13 yaş grubu çocukların fiziksel özelliklerinin gelişiminde eğitsel oyunların etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5129
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; 12-13 yaş grubu çocukların fiziksel özelliklerinin gelişiminde eğitsel oyunların etkilerini araştırmaktır. Araştırmaya Gaziantep/Şehitkâmil Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu 6.sınıf öğrencileri olan deney grubu 20 erkek/20 kız, kontrol grubu 20 erkek/20 kız öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci katılmıştır. Deney grubunu oluşturan katılımcılara 8 hafta süresince, haftada 3 gün ve her bir çalışmanın 90 dk ile sınırlandırıldığı eğitsel oyun programı uygulanmıştır. Çalışmamızda eğitsel oyunların öncesinde ve sonrasında katılımcıların fiziksel özelliklerini değerlendirmek amacıyla boy uzunluğu, vücut ağırlığı, otur eriş, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, 5 m çabukluk, sağlık topu fırlatma, 20 m sürat, 30 sn mekik çekme, 30 sn şınav çekme, flamingo denge, ip atlama, T testi ve 20m mekik koşu testleri uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak verilmiştir. Uygulama ve kontrol grubu katılımcılarının grup içi ön test ve son test ortalama değerleri arasındaki farklılığın tespiti "Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi" ile deney ve kontrol grupları ortalama değerler arasındaki farkların tespiti ise "Mann-Whitney U Testi" ile analiz edilmiştir. İstatistikî olarak anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda; kontrol grubunda yer alan kız katılımcıların vücut ağırlığı, BKİ, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, 5 m çabukluk, 30 sn mekik çekme, flamingo denge, ip atlama, 20 m mekik koşu ve maksimum oksijen tüketimi değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05); boy uzunluğu, otur eriş, anaerobik güç ölçümü, sağlık topu fırlatma, 20 m sürat, 30 sn şınav çekme ve T testi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Deney grubunda yer alan kız katılımcıların vücut ağırlığı, dikey sıçrama, anaerobik güç ölçümü, 5 m çabukluk, 20 m sürat, ip atlama değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05); boy uzunluğu, BKİ, otur eriş, durarak uzun atlama, sağlık topu fırlatma, 30 sn mekik çekme, 30 sn şınav çekme, flamingo denge, T testi, 20 m mekik koşu ve maksimum oksijen tüketimi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Kontrol grubunda yer alan erkek katılımcıların vücut ağırlığı, BKİ, dikey sıçrama, anaerobik güç ölçümü, 20 m sürat, 30 sn mekik çekme, 30 sn şınav çekme, flamingo denge, T testi, ip atlama, 20 m mekik koşu ve maksimum oksijen tüketimi değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05); boy uzunluğu, otur eriş, durarak uzun atlama, 5 m çabukluk, sağlık topu fırlatma değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Deney grubunda yer alan erkek katılımcıların vücut ağırlığı, anaerobik güç ölçümü değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05); boy uzunluğu, BKİ, otur eriş, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, 5 m çabukluk, sağlık topu fırlatma, 20 m sürat, 30 sn mekik çekme, 30 sn şınav çekme, flamingo denge, T testi, ip atlama, 20 m mekik koşu ve maksimum oksijen tüketimi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışma süresince oynatılan eğitsel oyunların 12-13 yaş grubu bireylerin fiziksel gelişim parametreleri üzerine olumlu yönde etkileri olabileceği, uygulama sıklığı ve süresinin yeterli kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the effects of educational games on the development of physical properties of children aged 12-13. A total of 80 students, including experimental group 20 boys / 20 girls, control grup 20 boys / 20 girls, participated in the study which are 6th grade students of Gaziantep / Şehitkâmil / Şehit Mehmet Karadal Secondary School. The educational game program was applied to the participants who formed the experimental group for 8 weeks, 3 days a wwek and each study was limited to 90 minutes. In our study, in order to evaluate the physical characteristic of the participants before and after the educational games, height lengt, body weigth, sit, reach, long jump by standing, vertical jump, 5 m quikness, throwing a medicine ball, 20 m speed, 30 seconds shuttle, 30 seconds push ups, flamingo balance, jump rope, T test and 20 m shuttle running test were applied and data were obtioned. The data obtained were analyzed using SPSS 24.0 program. Arithmetic mean and standart deviation values are given by calculating. The determination of the difference between the pre-test and post-test average values of participants of the application and control group was analyzed with the "Wilcoxon Signed Ranks Test" and the diffrence between the mean values of the experiment and control groups was analyzed with the "Mann Whitney U Test". Statistical significance level was accepted as p <0.05. As a result of the research; there was no significant difference in body weight, BMI, standing long jump, vertical jump, 5 m quickness, 30 seconds sit ups, flamingo balance, jump rope, 20 m sit ups and maximum oxygen consumption values of the female participants in the control group (p> 0.05); it was determined that there was statistically significant difference (p <0.05) in height lenght, sit acces, anaerobic power measurement, medicine ball throwing, 20 m speed, 30 seconds push ups and T test values. There was no significant difference in body weight, vertical jump, anaerobic power measurement, 5 m quickness, 20 m speed, jump rope values of female participants in the experimental group (p> 0.05); there is a statistically significant difference in height lenght, BMI, sit, reach, long jump by jumping, medicine ball throw, 30 seconds shuttle, 30 seconds push ups, flamingo balance, T test, 20 m shuttle run and maximum oxygen consumption (p <0.05) has been determined. Body weight, BMI, vertical jump, anaerobic power measurement, 20 m speed, 30 sec sit-ups, 30 sec push-ups, flamingo balance, T test, jump rope, 20 m shuttle run and maximum oxygen consumption in the control group. no significant difference (p> 0.05); It was determined that there was a statistically significant difference (p <0.05) in height length, sit, long jump, 5 m quickness, and medicine ball launch values. There was no significant difference in body weight and anaerobic power measurement values of male participants in the experimental group (p> 0.05); height length, BMI, sit down, long jump by standing, vertical jump, 5 m quickness, medicine ball throw, 20 m speed, 30 sec sit-ups, 30 sec push-ups, flamingo balance, T test, jump rope, 20 m shuttle run and a statistically significant difference (p <0.05) in the maximum oxygen consumption values. As a result, it was concluded that educational games played during the study may have a positive effect on the physical development parameters of individuals aged 12-13, and the frequency and duration of implementation can be considered sufficient.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitsel oyunen_US
dc.subjectFiziksel özelliken_US
dc.subjectAntrenmanen_US
dc.subjectEducational gameen_US
dc.subjectPhysical featureen_US
dc.subjectTrainingen_US
dc.title12-13 yaş grubu çocukların fiziksel özelliklerinin gelişiminde eğitsel oyunların etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of education games in the development of physical characteristics of the children in the 12-13 age groupen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-6481-5098en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3536-0500
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record