Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaban, Aslıhan
dc.contributor.authorAltay, Fatma
dc.date.accessioned2022-11-16T12:58:09Z
dc.date.available2022-11-16T12:58:09Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-05-16
dc.identifier.citationAltay, F. (2022). Uzaktan eğitim ile ilgili infodemik içeriklerin veliler üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/8781
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesiyle başlayan internet ve sosyal medya ile devam eden dijitalleşme süreci hala devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle Covid-19 salgınıyla bütün ülkelerin girdiği pandemi dönemi bütün alanları etkilemiş ancak en fazla eğitim alanını etkilemiştir. Pandemi döneminde teknoloji ve eğitim bağlamında yer alan hazırlıksız yakalanılan uzaktan eğitim uygulanmıştır. Uzaktan eğitim ile devam eden eğitim-öğretim birçok yönden insanları etkilemiştir. Bununla birlikte pandemi döneminden önce sanal dünyada olan bilgi kirliliği uzaktan eğitim ve Covid-19 salgınıyla beraber katlanarak artmıştır. Bu durumda infodemi veya infodemik içerik kavramları karşımıza çıkmaktadır. İnfodemi veya infodemik içerik; doğruluğundan ve güvenirliğinden emin olunmayan özellikle sosyal medya üzerinden dağıtılan bilgi kirliliğine neden olan içeriklerdir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile ilgili infodemik içeriklerin, hem öğreneni hem de öğreticiyi gözlemleyen veliler üzerindeki etkisi ortaya çıkarmaktır. Araştırma yöntemi, nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması olarak belirlenmiş verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında velilere yedi sorundan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Bu sorulardan sonuncu soruyu yanıtlayıp yanıtlamamak velilerin tercihine bırakılmıştır. Pandemi dönemi dolayısıyla sosyal medya araçlarıyla 150 velinin görüşlerine ulaşılmıştır. Velilere ait görüşler birçok tema ve alt temaya ayrılmıştır. Velilerin görüşlerinden elde edilen bulguların sonucunda, velilerin uzaktan eğitim ile ilgili içeriklere ulaşırken özellikle sosyal medyadan ulaşılan kaynaklara güvendikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum araştırmada yer alan varsayımlarla ters düşmüştür. Uzaktan eğitimin ekonomik olduğunu belirten veliler olmasına karşın çoğunluğun uzaktan eğitim hakkında olumsuz yargılara sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan velilerin görüşlerinde uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin karşılaştırılması yapıldığı saptanmıştır. Her tema içinde yer alan bir diğer konu ise teknoloji/teknik kaynaklı yaşanan problemlerdir. Bu anlamda uzaktan eğitim ile ilgili içeriklerin özellikle denetlemesi-değerlendirmesi doğru bilginin aktarılması önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThe digitalization process, which started with the development of technology and continues with the internet and social media, still continues However, the pandemic period in which all countries entered, especially with the Covid-19 epidemic, affected all fields, but affected the education field the most. Distance education in the context of technology and education, which was caught off guard, was applied during the pandemic period. Continuing education and training with distance education has affected people in many ways. However, information pollution in the virtual world before the pandemic period has increased exponentially with distance education and the Covid-19 epidemic. In this case, the concepts of infodemic or infodemic content appear. infodemic or infodemic content; It is the content that causes information pollution, especially distributed over social media, whose accuracy and reliability are not assured. In this context, the aim of the research is to reveal the effect of infodemic content about distance education on parents who observe both the learner and the instructor. Content analysis method was used in the analysis of the data determined as research method, qualitative research method and case study. Within the scope of the research, a semi-structured interview form consisting of seven questions was applied to the parents. It is left to the parents' choice whether to answer the last question among these questions. Due to the pandemic period, the views of 150 parents were reached through social media tools. The opinions of the parents are divided into many themes and sub-themes. As a result of the findings obtained from the opinions of the parents, it was revealed that the parents especially trusted the resources accessed from the social media when accessing the content related to distance education. This situation contradicted the assumptions in the research. Although there are parents who state that distance education is economical, it is seen that the majority of them have negative judgments about distance education. On the other hand, it was determined that distance education and face-to-face education were compared in the opinions of the parents. Another subject within each theme is the problems experienced due to technology/technical. In this sense, it is important to transfer the right information, especially the inspection-evaluation of the content related to distance education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.subjectPandemi Dönemien_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectİnfodemik İçeriken_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectPandemic Perioden_US
dc.subjectİnfodemic Contenten_US
dc.subjectParentsen_US
dc.titleUzaktan eğitim ile ilgili infodemik içeriklerin veliler üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of infodemic contents related to distance education on parentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0063-2871en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record