Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükipekci, Serdar
dc.contributor.authorEroğlu, Burak Ertuğrul
dc.date.accessioned2022-11-16T13:11:39Z
dc.date.available2022-11-16T13:11:39Z
dc.date.issued07-07-2022en_US
dc.identifier.citationEroğlu, B. E. (2022). Genç halter sporcularının bazı antropometrik değerleri ile halter performansları arasındaki ilişkilerin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/8792
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractGelişme ve motor performans arasındaki ilişki genelde antropometrik faktörlere bağlıdır ve performansta önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. İstisnalar olsa da elit halterciler, hareketsiz bireylere kıyasla daha kısa uzuvlara ve nispeten uzun bir gövdeye sahip olma eğilimindedir. Aynı vücut kütlesinde, elit haltercilerin diğer spor branşlarındaki sporcularla karşılaştırıldığında, tipik olarak nispeten yüksek bir yağsız vücut kütlesine ve düşük yağ yüzdesine sahiptir. Bu çalışmada, genç olimpik halter sporcularının bazı antropometrik değerleri ile halter performansları arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, antropometrik özelliklerin sporcuların performansını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada elit olan ve elit olmayan halter sporculara ait çevre ölçümü, çap ölçümü, deri altı yağ kıvrım kalınlığı değerlerinin ölçümü ve endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi değerlerinin sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık tespit edilememiştir. Bu çalışmada bütün gruplarda göğüs çapı, göğüs derinliği, biakomil çap, humerus çapı, el bileği çapı, biiliac çapı, bitrokhan çapı, femur çapı, ayak bileği çapı maksimal koparma değişkeni ve maksimal silkme değişkeni ile ilişkili bulunmuştur. Bütün gruplarda göğüs çevresi, biceps çevresi, ön kol çevresi, el bileği çevresi, karın çevresi, kalça çevresi, uyluk çevresi, diz çevresi, baldır çevresi maksimal koparma ile ilişkili bulunurken, omuz çevresi ve ayak bileği çevresi ile ilişkili bulunmamıştır. Bütün gruplarda sub-scapula, supra-iliac, patella deri kıvrım kalınlığı maksimal koparma ile ilişkili bulunurken, chest, mid-aksillar, biceps, triceps, abdomen, thigh, calf ile ilişkili bulunmamıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada elit ve elit olmayan olimpik halter sporcularının maksimal koparma, maksimal silkme ortalamaları ile çevre ölçüm değerleri, çap ölçüm değerleri ve deri altı yağ kıvrım kalınlığı değerleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, gruplar arası örtüşmeler olduğu; ancak birtakım farklılaşmaların da olduğu göze çarpmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe relationship between development and motor performance is generally dependent on anthropometric factors and is considered an important factor in performance. While there are exceptions, elite weightlifters tend to have shorter limbs and a relatively long torso compared to sedentary individuals. At the same body mass, elite weightlifters typically have a relatively high lean body mass and low fat percentage when compared to untrained subjects or athletes in other sports. In this study, it was aimed to investigate the relationships between some anthropometric values and weightlifting performances of young Olympic weightlifters. For this purpose, it was measured whether anthropometric characteristics affect the performance of the athletes. Therefore, this study will contribute to the determination of the right training techniques and programs. It is thought that the results of the research will be effective in many factors such as athlete selection, training programming, prevention of athlete injuries. In this study, no significant difference was found between the mean rank measurement of the circumference, diameter, subcutaneous fat fold thickness and endomorphy, mesomorphy and ectomorphy values of elite and non-elite athletes. To summarize briefly; In this study, chest diameter, chest depth, biacomillar diameter, humerus diameter, wrist diameter, biiliac diameter, bitrokhan diameter, femur diameter, ankle diameter were found to be associated with the variable of maximal tearing and maximal shrugging in all groups. In all groups, chest circumference, biceps circumference, forearm circumference, wrist circumference, abdominal circumference, hip circumference, thigh circumference, knee circumference, calf circumference were associated with maximal tearing, while shoulder circumference and ankle circumference were not. While sub-scapula, supra-iliac, patella skinfold thickness was associated with maximal tearing in all groups, it was not associated with Chest, mid-axillary, biceps, triceps, abdomen, thigh, calf. As a result, in this study, when the relationships between elite and non-elite Olympic weightlifting athletes' maximal snatch, maximal clean and jerk averages and circumference measurement values, diameter measurement values and subcutaneous fat fold thickness values were examined, there were overlaps between the groups; however, there are some differences as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalteren_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectWeightliftingen_US
dc.subjectAnthropometric Valuesen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleGenç halter sporcularının bazı antropometrik değerleri ile halter performansları arasındaki ilişkilerin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationships between some anthropometric values ​​of young weightlifting athletes and their weightlifting performanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6683-3385en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record