Advanced Search

Now showing items 1-20 of 22

  • Abdülbaki Arif Efendi'nin Mi'raciyyesi 

   Ayan, Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Kur'ân-ı Kerim'in İsrå sûresinde haber verdiği ve bütün Müslümanların inandığı Mi'râc hâdisesi, İslâm ilim dünyâsını yakından ilgilendirmiş, gerek vukûu, gerek şekli üzerinde nakle ve akla dayanan görüşlerin ortaya çıkmasına ...
  • Türklerde Hızır inancı 

   Aydın, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Bütün Türk dünyasında canlı olarak yaşatılan inançlardan birisi Hızır inancıdır. Hıdrellez günü ile her yıl hafızalarda tazelenen Hızır figürü, şüphesiz, Türk insanının sahip olduğu çok önemli çok tarihi bir inanç olarak ...
  • Hâcegizâde Mustafa Efendi’nin el-Metâlibu’l-Âliye’si üzerinde bir inceleme 

   Cilacı, Osman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Tam adı, el-Metâlibu'l-âliye fi beyân-i ahvâli'l-kütübi'l-erbaati'l-ilâhiyye olan bu eser, Hâcegizâde Mustafa b. Muhammed Efendi'nindir. Lügatte Hâce, efendi, ağa, başkan, kâhya, evin büyüğü, mal sahibi ihtiyar, koca, ...
  • İslam ahlâkı ve özellikleri 

   Erdem, Hüsameddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   İslâm, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini ayıramayan, kendi yaptığı putlara taparak Allah'a eş koşan, haksızlık, zûlüm ve her çeşit ahlaksızlığın yaygın olduğu bir cemiyet içinde doğmuş ve ''CAHİLİYYE ...
  • İbn Haldun'a göre Allah'ın sıfatları ve kader 

   Wolfson, Harry Austryn (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   İbn Haldun, kelâm ilmine Allah'ın birliği ve Allah'ın kudretine dair iki tartışma konusu ile başlar. Onun gayesi, Allah'ın birliğine iman etmek ile O'nun hakiki, mânevî ve ezeli sıfatlarının varlığına iman etmenin birbirine ...
  • İlk iki asırda fıkıh 

   Uzunpostalcı, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   En son ilâhî din olan ''İslâm Dini'' bugüne kadar bozulmadan gelmiştir. Bundan sonra da kıyamete kadar bu durumunu sürdüreceğinde şüphe yoktur. Ancak her devirde İslâm Dini'ni farklı anlayanlar çıkmıştır. Bu farklı anlamalar ...
  • Okulda ruh sağlığı 

   Büyükkaragöz, S. Savaş (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Beden sağlığı, vücudu meydana getiren organlardan her birinin normal ve sağlam olması, organların birbirleriyle uyumlu bir bütün halinde çalışması, insanın çevre değişkenlerine uyabilmesi gibi üç ana şartın bir sonucudur. ...
  • Fıkhi mirasımızı yeniden nasıl gözden geçirmeli ve ele almalıyız? 

   Işıcık, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Yûsuf el-Kardâvî'den. Hukukî mirasımızı yeniden gözden geçirmek, fikhi mezhepler ve görüşler arasında yasama ve yargı'ya elverişli olanlarını tercih etmek ve çağımızda bunlara göre fetvalar vermek sözüyle, rastgele ve körü ...
  • Ma'ruf er-Rusafi'nin Arap dili ve edebiyatıyla ilgili eserleri 

   Matlub, Ahmed; Uzun, Tacettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Ma'ruf b. Abdulğanî er-Rusafi, çağında Irak ve Arapların büyük şairidir. O, Şiiriyle Arap milletinin elem ve emellerini dile getirmiş, bütün sevinç ve kederleriyle hayatı tasvir etmiştir. 1877 yılında Osmanlıların idaresindeki ...
  • Nübüvvetin ilmi icazı 

   Itr, Nureddin; Saklan, Bilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Resulullah (s.a.v)'ın büyük mucizelerinden bir kısmı da onun ilmî mucizeleridir. Bunların mucize oluşu, Peygamber (s.a.v)'in okuma yazma bilmediği gibi, hiç bir kimseden de din ve dünya ile ilgili ilim almamasından ...
  • Hz. Peygamber'in müşriklerle yaptığı bazı andlaşmalar 

   Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Hz. Peygamber'in İslâm'ı tebliği sırasında Mekke ve Medine'de muhtelif din mensuplarıyla münasebeti olmuştur. İslâm bir sulh dini olduğu için Rasûlüllah da muhataplarını İslâm'a davette daha çok andlaşma yolunu tercih ...
  • İnsan ve kaderi 

   Gölcük, Şerafeddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Yazar tarafından makalede sırasıyla tarif ve mahiyet, beden ve ruh, ruh ve nefs, insan hayatının safhaları, kaza ve kader, irade, kudret veya güç, fiil ve kesb, amel ve niteliği, insanın ölümü ve kabir hayatı başlıkları ...
  • Kur'an-ı Kerîm'deki yeminler (Aksamu'l-Kur'an) 

   Turan, Abdulbaki (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Yeminden maksat, yemin eden kişinin haber verdiği bir hükmü yeminle te'kid etmesidir. Yemin, hatiplerin, şairlerin, filozofların, emir sahibi zatların, hatta lâalettayin herkesin baş vurduğu bir te'kid ve teyid vasıtasıdır. ...
  • Zahirde birbirine muhalif olan hadislerden birinin diğerine tercihi mes'elesi 

   Ayvallı, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Kelâm-ı ilâhî olan Kur'ân-ı kerîmi hem tebliğ, hem tatbik, hem de beyân etme vazifesiyle vazifelendirilen Hazret-i Peygamber aleyhisselâm'ın, Kur'ân-ı Mübîn hakkındaki açıklamaları, dâimâ âyet-i kerîmelerin ruhuna uygun ...
  • Mütevatir hadislere dair üç eser üzerinde bir inceleme 

   Ayvallı, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Bu makalemizde, el-İmâm el-Hâfiz Celâlüddîn Ebu'l-Fadl Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî'nin ''el-Ezhâru'l-Mütenâsire fi'l-Ehâdisi'l-Mütevâtire''; eş-Şeyh el-İmâm el-Fakih el-Muhaddis el-Allâme el-Muhakkık Ebû Abdillah ...
  • Yavuz Sultan Selim'in Şam'da yaptırdığı ilk Osmanlı vakfı ve vakfiyesi 

   Ceylan, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Osmanlı vakıf müesseselerinden bilhassa Harameyn ve Suriye vakıfları hakkında şumüllü bir araştırma maalesef yok gibidir. Bunun nedeni kaynak ve dökümanların olmayışından ziyade, mezkür konu üzerinde bilim adamlarımızın ...
  • Kur'ân'da nesh meselesi 

   Şimşek, Mehmet Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Son peygamber Muhammed (s.a.v.) in en büyük mucizesi Kur'an'dır. Mucize olmasının yanında insana yüklenmiş sorumluluklarının talimatını ve insan eğitimini de içerir. Bu nedenle diğer mucizelerden farklıdır. Ayrıca ötekiler ...
  • Hz. Peygamber'in ümmiliği 

   Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Hz. Peygamber'in hayatı boyunca okuma ve yazmayı bilip bilmediği, ta öteden beri tartışılmış bir meseledir. Elimizde bu konuya kesin ve son çözüm şeklini getirecek sarîh bir nass bulunmadığından bu tartışmalar günümüze ...
  • Federal Almanya'daki Türk çocuklarının eğitim problemleri 

   Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Müslüman Çocukların ve Gençlerin Durumu Bugün Federal Almanya'da yabancı ailelere mensup 0-18 yaş arası 1,5 milyona yakın çocuk yaşamaktadır. Bunlardan yaklaşık 650.000'i Türk çocukları ve gençleridir. Diğer Müslüman ...
  • The emergence of the exact science in Islam 

   Kuşpınar, Bilâl (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 1986)
   Before Islam came to the Arabian Peninsula, the Arabs were living an ordinary life; they had been interested in poetry, oratory, discourses and folk tales not in the preservation of ideas and records in writing. However, ...