Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Erbakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Öğe
Ortaöğretim öğrencilerinde dini sosyalleşme: Yalova örneği
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Bedir, Metin; Akgül, Mehmet
Bireylerin doğdukları andan ölümlerine kadar süren sosyalleşme süreci, ilk başta aile içinde başlar ve daha sonra okul ve arkadaş çevresi gibi diğer sosyal çevrelerde devam eder. Bu süreç, yaşın ilerlemesi ve yaşamın içindeki sosyal çevrelerin gelişmesiyle birlikte bireylerin sosyal etkileşimlerinde farklılıklar ve değişiklikler ortaya çıkar. Bu çalışma, özellikle öğrencilerin sosyalleşme sürecini ayrıntılı bir şekilde incelemekte olup, sosyalleşme sürecini etkileyen faktörlere odaklanmaktadır. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin dini açıdan sosyalleşme süreci ele alınmış ve detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Öğe
Ekonomik ve sosyal yönleriyle inanç turizmi: Tokat ili ve çevresi Alevi inanç mekanları üzerine bir araştırma
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Çiftçi, Amine Zehra; Akın, Hilmi Bahadır
Günümüzde alternatif turizm türlerine duyulan ilginin devamlı olarak artması ve sahip olduğu potansiyel nedeniyle inanç turizmine gösterilen önem de aynı doğrultuda artmaktadır. Kutsal olarak kabul edilen dini mabetlerin, insanlar tarafından ziyaret edilmesi bir turizm hareketliliği oluşturmaktadır. Tokat ve çevre illerde tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu farklı kültürlerin etkilerini günümüze kadar taşımıştır. Tokat ve çevresinde yer alan illerde Alevilik inancı anlayışı yaygındır ve bu sebeple çok sayıda cem evi, türbe ve ocak bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tokat ili ve çevresinde Alevi inancına özgü turizm potansiyeli bulunan bölgelere gelen ziyaretçilerin motivasyonun belirlenmesi, bu durumun çevresel ve ekonomik anlamda değerlendirilerek bir inanç turizm rotası kurgulanmasıdır. Konunun uygunluğu sebebiyle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Literatür taraması yapılarak, inanç turizmi kavramsal çerçevede incelenmiştir. Türkiye ve Dünya’daki inanç turizm merkezleri, rotaları ve mevcut durum tespit edilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle hazırlanan sorular ile görüşmeler yapılmış, bulundukları çevre hakkında bilgi toplanmıştır. Toplanan verilere göre, araştırmanın yapıldığı bölgelerde turizm potansiyeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Potansiyeli olan bölgelerde, turizm rotası kurgulanmıştır. Yapılan incelemelerde ve ulaşılan rakamsal verilerde bazı bölgelerin, diğerlerine göre daha fazla ziyaretçi aldığı tespit edilmiştir Araştırmanın sonucunda, bu turizm hareketinin, inanç turizmine ve durumun bölge halkı için ekonomik katkı sağlayabilecek bir sektör haline gelme potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Bunların gerçekleşmesi için ise, kurgulanan rotaların oluşturulması, mevcut altyapının düzeltilme işlemlerinin gerçekleşmesi ve tanıtım yapılması gerekmektedir.
Öğe
Üniversite öğrencilerinin sosyal medyanın zararlarına yönelik farkındalık düzeyleri
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Bilim, Ammar Yasir; Türkmenoğlu, Ahmet Tarık
Sosyal medya günümüzde bireylerin hayatlarında önemli derecede kullanım oranına sahip bir iletişim aracıdır. Sosyal medyanın kullanım biçimlerine göre bireylere sağladığı yararlar bulunmaktadır. Ancak sosyal medyanın bireylere ve toplumlara çeşitli açılardan olumsuz etkileri de söz konusudur. Bu bakış açısıyla, araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin çeşitli faktörler bağlamında sosyal medyanın zararlarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemektir. Araştırma kapsamında ise sosyal medya ortamında bireylerin etkileşimleri, paylaşımları, kullanım biçimleri sebebiyle ortaya çıkan ve neticesinde yine bireyleri etkileyen zararlar incelenmektedir. Bu çalışmada nicel araştırma modellerinden tarama araştırması kullanılmıştır. Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğrenim gören 448 öğrenciye anket uygulanmıştır. Tarama araştırması kapsamında elde edilen veriler istatistik paket programı aracığıyla analiz edilmiş, bireylerin konu hakkındaki farkındalık düzeyleri ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; üniversite öğrencilerinin sosyal medyanın zararlarına yönelik farkındalık sahibi oldukları ancak mahremiyetin ihlal edilmesiyle ilgili bazı hususlar ve teşhircilik olarak nitelendirilen durumlarla ilgili görece farkındalıklarının olmadığı tespit edilmiştir. Özellikle araştırmaya katılanların sosyal medyada yalan haberin hızlı ve kolay bir şekilde üretilip yayılabileceği konusunda yüksek farkındalık sahibi oldukları görülmüştür. Bir diğer önemli sonuç ise 23 yaş ve üzerindeki kullanıcıların sosyal medyanın zararlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin diğerlerine göre yüksek olduğudur.
Öğe
Örgütsel çatışma yönetiminin yabancılaşma ile ilişkisinde Makyavelizm'in düzenleyici rolü üzerine bir araştırma
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Şahpaz, Gülcan; Karayel, Selçuk
Bu tez araştırmasında örgütlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi olan örgütsel çatışmanın örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisinde Makyavelizm’in düzenleyici rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın örneklemi İSO 500’de yer alan Manisa Modern Ambalaj Firması olarak belirlenmiştir. Araştırmada veriler gönüllü katılımın esas olduğu anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak hipotezlerin test edilmesi için korelasyon, regresyon analizleri ve Anova fark testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel çatışma ile örgütsel yabancılaşma arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, çatışmanın alt boyutları ile yabancılaşma arasında ise anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel çatışma ve Makyavelizm arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak çatışmanın alt boyutları ile Makyavelizm arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada örgütsel yabancılaşma ve Makyavelizm arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Son olarak örgütsel çatışma ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkide Makyavelizm’in düzenleyici rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde çatışma, yabancılaşma ve Makyavelizm’in birlikte ele alındığı çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın önem taşıdığı ve literatürdeki bu boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu tezin diğer araştırmacılara ışık tutması ve onlara çatışma yönetimi konusunda önerilerde bulunması hedeflenmiştir.
Öğe
Rusya'nın Ukrayna politikalarının jeopolitik teoriler çerçevesinde incelenmesi: Vladimir Putin dönemi
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Koşar, Yusuf; Akın, Şeyma
Jeopolitik, ülkeler ve bloklar arası güç mücadelelerini anlamak ve coğrafyanın siyasete olan etkilerinin analizi için önemli bir bilim dalıdır. Vladimir Putin’in göreve geldiği 1999 yılından itibaren girişmiş olduğu Rusya’yı yeniden dünya sahnesinde eski güçlü günlerine döndürme isteği, Ukrayna ile olan ilişkilerinde etkili olmaktadır. Ukrayna’nın coğrafi konumu, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ve bu tarihsel mirasın doğurmuş olduğu sorunlar iki ülke arası ilişkileri hem bölgesel hem de küresel çapta etkilemektedir. Rus iç siyasetinin ve Ukrayna’daki siyasi atmosferin iki ülke arası ilişkilerde ve yaşanan kriz anlarında etkili olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Vladimir Putin’in ilk döneminde gerçekleşen 2004 Turuncu Devrim ile başlayarak 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali noktasına gelen iki ülke arası ilişkiler jeopolitik teoriler çerçevesinde açıklanabilmektedir. Bu tez çalışmasında 1999-2022 yılları arası, Putin liderliğindeki Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı uygulamış olduğu politikaların jeopolitik teoriler çerçevesinde incelemesi yapılacaktır.