Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Gökhan
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:46Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBaş, G. (2012). An Analysis of Pupil Control Ideology of Primary Teachers From Different Variables. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 97-109.
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJd09UZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2178
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenci kontrol ideolojileri ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Niğde ili merkezi ve bağlı bulunan köy ve kasabalardaki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 176 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada "tarama modeli" kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için "öğrenci kontrol ideolojileri ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, tek-yönlü ANOVA analizi gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, sınıf öğretmenlerinin genel olarak insancıl öğrenci kontrol ideolojisine sahip bulundukları sonucuna varılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci kontrol ideolojilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, ancak mesleki kıdeme, eğitim durumuna ve görev yapılan okulun yerleşim birimi değişkenlerine göre mesleki kıdemi 1-5 yıl, lisansüstü eğitim yapan ve görev yapılan okulun yerleşim birimi şehir merkezi olan öğretmenler lehine anlamlı şekilde farklılaştığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to analyse pupil control ideology of primary (classroom) teachers. 176 primary teachers working in elementary schools from Nigde province and its districts constituted the sample of the research. The "survey method" was employed in this research. The data of this research were collected by using the "Pupil Control Ideology Scale". In order to analyse the data obtained, mean, standard deviation, the independent samples t-test, one-way ANOVA analysis were used. Results of this study show that primary teachers had "humanistic pupil control ideology" in general. Also, it was found out that there was not a statistical significant difference between primary school teachers in terms of gender. On the other hand, it was found a statistical significant difference between primary teachers in relation to occupational seniority in favour of younger teachers. It was also found out that there were statistical significant differences between primary teachers in terms of educational level and settlement place of school variables in favour of teachers with postgraduate level of education and working in schools in the city centre.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPupil Control Ideologyen_US
dc.subjectPrimary Educationen_US
dc.subjectPrimary Teachers
dc.subjectÖğrenci Kontrol İdeolojisien_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectSınıf Öğretmelerien_US
dc.titleAn Analysis of Pupil Control Ideology of Primary Teachers From Different Variablesen_US
dc.title.alternativeSınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol İdeolojilerinin Farklı Değişkenler Açısından Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9755-0003
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record