A new strategy to develop EFL learners' speaking skills and to increase willingness to communicate: Translanguaging pedagogy

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye bağlamında, dil öğrenme süreci boyunca konuşma en az ilgi gören beceri olmuştur. Uzun yıllardır İngilizce eğitimi almalarına rağmen Türk öğrencilerin çoğu hala İngilizceyi akıcı ve yetkin bir şekilde konuşamadıklarını düşünmektedirler. Bu sebeple, bu araştırmada diller arası geçiş stratejisinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen hazırlık öğrencilerinin iletişim istekliliği ve konuşma akıcılığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma, Konya'da bulunan özel bir üniversitede öğrenim gören 76 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Hem nitel hem de nicel yöntemlerin uygulandığı yarı deneysel ve karma yöntemli bir araştırma tasarımına sahiptir. Deney grubundaki öğrencilere dört hafta boyunca öğretim stratejisi olarak diller arası geçiş stratejisi, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Uygulama aşamasında gruplara 2 saat konuşma dersi verilmiş ve deney gruplarındaki öğrenciler için göreve dayalı etkinlikler, sunumlar ve tartışma teknikleri kullanılmıştır. Mystkowska-Wiertelak ve Pawla (2016) tarafından uyarlanan likert tipi iletişim kurmaya isteklilik anketi, her iki grup için uygulamadan önce ve sonra kullanılmıştır. Uygulama süreci sonrasında deney grubu ile kontrol grubu arasında ve ayrıca grupların kendi arasında iletişim istekliliği açısından anlamlı bir fark olup olmadığı kontrol edilmiştir. Nitel kısımda ise, bir öğretim stratejisi olarak diller arası geçiş stratejisinin öğrencilerin konuşma akıcılığı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla deney gruptan kasten seçilen dokuz öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ön ve son testin nicel bulguları, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında iletişim kurma isteklilikleri arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya çıkarmıştır. İçerik analizi yoluyla elde edilen nitel veriler, deney grubundaki öğrencilerin çoğunun, konuşma dersleri sırasında kaygıyı azalttığı, motivasyonu ve katılımı arttırdığı için, bir öğretim stratejisi olarak diller arası geçiş stratejisinin akıcı konuşmaları açısından oldukça etkili bulduğunu ortaya koymuştur. Görüşülen kişiler diller arası geçiş stratejisi sayesinde konuşurken duraklamalar yaşamadıklarını ve bu stratejinin kültürel ve deyimsel ifadelerin ifade edilmesinde de oldukça faydalı olduğunu belirtmişlerdir.
In the Turkish context, speaking has received the least attention throughout the language learning process. Although Turkish students receive an English as a foreign education for several years, most students still think they cannot speak English fluently or competently. Thus, this study investigated the effect of translanguaging strategy on EFL preparatory students’ willingness to communicate and oral fluency. The study was carried out with 76 participants in a private university in Konya. It had a quasi-experimental and mixed-method research design which both qualitative and quantitative methods were implemented. For the students in experimental group, translanguaging as a teaching strategy was applied for four weeks, while traditional teaching methods was conducted for the students in control group. In the intervention phase, the groups had two hours of speaking classes, and task-based activities, presentations, and discussion techniques were used for the students in experimental groups. A modified version of the likert-type willingness to communicate questionnaire, adapted by MystkowskaWiertelak and Pawlak (2016), were employed before and after the intervention for both groups. In the data analysis process, whether there was a significant difference between the experimental group and control group and within the groups after the treatment process was checked. For the qualitative part, a semi-structured interview was applied for nine students who were chosen purposefully in the experimental group to find out the effect of translanguaging as a teaching strategy on students’ oral fluency. The data were analyzed with the SPSS program and content analysis method. The findings of the pre and post-test showed that there was a significant difference between the students’ willingness to communicate in the experimental group and the control group after the intervention. The qualitative data gathered through content analysis revealed that most of the students in experimental group found translanguaging as a teaching strategy rather effective for their speaking fluency since it reduced anxiety, increased motivation and participation during speaking classes. It was stated by the interviewees that through the translanguaging strategy they did not have pauses while speaking and it was also very beneficial for expressing cultural and idiomatic expressions.

Açıklama

Yüksek Lisans Tezi

Anahtar Kelimeler

İletişim Kurma İstekliliği, Konuşma Akıcılığı, İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler, Konuşma Kaygısı, Katılım, Motivasyon, Willingness to Communicate, Speaking Fluency, EFL Learners, Anxiety, Participation, Motivation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülveren, A. (2023). A new strategy to develop EFL learners' speaking skills and to increase willingness to communicate: Translanguaging pedagogy. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.