Okul öncesi müzik eğitiminde Kodaly yaklaşımı temelli bir müzik öğretim programı tasarısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada okulöncesi müzik eğitimin önemine değinilerek okulöncesi dönemde Kodaly yaklaşımı temelli bir müzik öğretim programı tasarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kodaly yaklaşımının temel ilkeleri, eğitim araçları, doğuş noktası olan Macaristan’daki müzik eğitiminin, eğitimin farklı kademelerindeki durumu ile yaklaşımın farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerine nasıl adapte edildiği incelenmiştir. Pek çok ülkenin kendi kültürü doğrultusunda yaklaşımı şekillendirerek her düzeydeki müzik eğitiminde kullandığı görülmüştür. Ülkemizde okulöncesi eğitimde kullanılmak üzere bir müzik öğretim programı tasarlamak amacıyla ihtiyaç analizi yapılarak okulöncesi müzik eğitiminin kazanımları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan problem ve alt problemin çözümlenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve literatür incelemesi kullanılmıştır. Müzik öğretim yaklaşımları alanında uzman olan eğitimciler ile yapılan görüşmeler betimsel olarak analiz edilmiş; okulöncesi müzik eğitimi konu alanı ile ilgili literatür incelenerek analiz edilmiştir. Yapılan analizler tablolaştırılarak sunulmuş okulöncesi müzik eğitiminde kazandırılması gereken davranışlara yönelik, tema, alt tema ve kategoriler doğrultusunda okulöncesi müzik eğitiminin kazanımları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda okulöncesi müzik eğitiminde şarkı söyleme becerisi ile ilgili 7, ritmik beceriler ile ilgili 6, içsel duyuş becerisi ile ilgili 4, müziksel kavramları tanıma becerisi ile ilgili 13 kazanım olmak üzere 30 kazanım belirlenmiştir. Okulöncesi müzik eğitiminin kazanımlarının gerçekleşmesine yönelik içerik, öğrenme-öğretme durumları ve değerlendirme durumları içeren bir müzik öğretim programı tasarısı Kodaly yaklaşımının eğitim araçları, eğitim felsefesi ve temel ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
In this research, it is aimed to design a music education program based on Kodaly approach in the preschool period by emphasizing the importance of preschool music education. For this purpose, the basic principles of the Kodaly approach, educational tools, the situation of music education in Hungary, which is its origin, at different levels of education and how the approach is adapted to education systems in different countries are examined. It has been seen that many developed countries shape the approach in line with their own culture and use it in music education at all levels. In order to design a music education program to be used in preschool education in Turkey, a needs analysis was conducted to determine the goals and target behaviors of preschool music education. Qualitative research methods were used to solve the problems and sub-problems covered in the research, and a semi-structured interview form and literature review were used as data collection tools. As a result of interviews with music educators who are experts in the Kodaly approach, preschool and early childhood music education, the goals and target behaviors of preschool music education were determined. As a result of the research, thirty acquisitions were determined in preschool music education, seven of which were related to singing skills, six related to rhythmic skills, four related to internal auditory skills, and thirteen achievements related to recognizing musical concepts. A music curriculum design that includes content, learning-teaching situations has been prepared within the framework of the educational tools, educational philosophy and basic principles of the Kodaly approach.

Açıklama

Doktora Tezi

Anahtar Kelimeler

Okulöncesi, Müzik Eğitimi, Okulöncesi Müzik Eğitimi, Öğretim Programı Tasarısı, Kodaly Yaklaşımı, Pre-School, Music Education, Pre-School Music Education, Curriculum Design, Kodaly Approach

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ertekin Kaya, M. N. (2023). Okul öncesi müzik eğitiminde Kodaly yaklaşımı temelli bir müzik öğretim programı tasarısı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.