Periferik intravenöz kateter yerleştirme sırasında uygulanan iki farklı yöntemin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı periferik intravenöz kateter yerleştirme sırasında kullanılan sanal gerçeklik gözlüğü ve top sıkma yönteminin ağrı ve anksiyete üzerine etkisini belirlemektir. Ön test-son test, paralel grup randomize kontrollü deneysel tipte olan çalışma Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinde yatan 111 hasta ile 15 Temmuz 2023-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri Hasta Bilgi Formu, Sayısal Ağrı Skalası, Görsel Anksiyete Skalası ve Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde frekans, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Ki-kare testi, bağımsız gruplarda t-testi, Varyans analizi, Kruskall Walis testi kullanılmıştır. Araştırma öncesi etik kurul onayı, kurum izni ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Sanal gerçeklik grubu işlem sonrası ağrı puan ortalamaları 1,94±0,40; top sıkma grubu işlem sonrası ağrı puan ortalamaları 0,85±0,23; kontrol grubu işlem sonrası ağrı puan ortalamaları 2,80±0,36 olarak bulundu. Kontrol grubunda yer alan katılımcıların; sanal gerçeklik ve top sıkma grubunda yer alan katılımcılara göre ağrı puanı istatiksel açıdan anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlendi (p<0,05). Görsel Anksiyete Skalası'na göre sanal gerçeklik grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 89,54±7,19, işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 66,6±19,24; top sıkma grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 68,45±11,47, işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 55,5±10,36; kontrol grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 84,34±16,28 işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 94,67±13,32 olarak saptandı. Durumluluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları sanal gerçeklik grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 66,58±17,6, işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 56,23±9,62; top sıkma grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 75,11±5,92, işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 68,56±5,18; kontrol grubu işlem öncesi anksiyete puan ortalamaları 71,41±2,59 işlem sonrası anksiyete puan ortalamaları 79,19±5,18 olarak belirlendi. Sanal gerçeklik ve top sıkma grubu anksiyete puan ortalamaları işlem sonrasında anlamlı derecede azalırken, kontrol grubunda anlamlı derecede artış gösterdi (p<0,05). Bu çalışmada periferik intravenöz kateter yerleştirme işlemi sırasında kullanılan sanal gerçeklik gözlüğü ve top sıkma yöntemlerinin hastaların ağrı ve anksiyete düzeyini azalttığı bulundu.
The aim of this study is to determine the effect of virtual reality glasses and ball squeezing method used during peripheral intavenous catheter placement on pain and anxiety. The study, which was a pretest-posttest, parallel group randomized controlled experimental type, was conducted between 15 July 2023 and 04 August 2023 with 111 patients hospitalized in the General Surgery Clinics of Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine Hospital in Konya. The data of the study were collected using the Patient Information Form, Visual Pain Scale, Visual Anxiety Scale and State Anxiety Scale. Frequency, number, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, t-test in independent groups, analysis of variance, Kruskall Walis test were used to analyze the data. Ethics committee approval, institutional permission and informed consent were obtained from the participants before the research. The mean post-procedure pain score in the virtual reality group was 1,94±0,40; The average post-procedure pain score in the ball squeezing group was 0,85±0,23; The average post-procedure pain score of the control group was found to be 2,80±0,36. Participants in the control group; It was determined that the pain score differed statistically significantly compared to the participants in the virtual reality and ball squeezing groups (p<0,05). According to the Visual Anxiety Scale, the virtual reality group's mean pre-procedure anxiety score was 89,54±7,19, and the post-procedure anxiety score mean was 66,6±19,24; The average anxiety score before the procedure in the ball squeezing group was 68,45±11,47, and the average anxiety score after the procedure was 55,5±10,36; The mean anxiety score of the control group before the procedure was 84,34±16,28, and the mean anxiety score after the procedure was 94,67±13,32. State Anxiety Scale mean scores in the virtual reality group pre-procedure anxiety score mean 66,58±17,6, post-procedure anxiety score mean 56,23±9,62; The average anxiety score before the procedure in the ball squeezing group was 75,11±5,92, and the average anxiety score after the procedure was 68,56±5,18; The mean anxiety score of the control group before the procedure was 71,41±2,59, and the mean anxiety score after the procedure was 79,19±5,18. While the mean anxiety scores in the virtual reality and ball squeezing group decreased significantly after the procedure, they increased significantly in the control group (p<0,05). In this study, it was found that the virtual reality glasses and ball squeezing methods used during the peripheral intavenous catheter placement procedure reduced the pain and anxiety levels of the patients.

Açıklama

Yüksek Lisans Tezi

Anahtar Kelimeler

Ağrı, Anksiyete, İntravenöz Kateterizasyon, Sanal Gerçeklik, Top Sıkma, Pain, Anxiety, Intravenous Catheterization, Ball Squeeze, Virtual Reality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Rişvan, M. (2024). Periferik intravenöz kateter yerleştirme sırasında uygulanan iki farklı yöntemin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Konya.