Güzel sanatlar liseleri "Çalgı Eğitimi Kanun Öğretim Programının" değerlendirilmesi ve taslak öğretim programı önerisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Liseleri’nde yürürlükte olan "Çalgı Eğitimi Kanun Öğretim Programının” incelenmesi ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda “taslak öğretim programı önerisi” hazırlanması amaçlanmaktadır. Mevcut kanun öğretim programına yönelik incelemeler, alan uzmanları ve Güzel Sanatlar Liseleri'nde görev yapan kanun eğitimcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerle mevcut öğretim programı içerik, hedef davranışlar, öğrenme-öğretme durumları ve materyaller açısından incelemeye alınmıştır. Değerlendirmeler sonucunda mevcut öğretim programında tespit edilen problemler arasında; başlangıç aşamasının sadece bilişsel düzeyde kazanımlardan oluşması ve bu bilişsel konulara oldukça uzun bir zaman ayrılmış olması, temel becerilerle ilgili kazanımların açık ve anlaşılır olmaması, temel becerilere yeterince zaman ayrılmadan doğrudan eser icrasına, usul eğitimine ve makam eğitimine geçilmiş olması, uygulama gerektiren mandal konusunun öğretimi için uygulamaya yönelik hiçbir kazanıma yer verilmeksizin sadece bilişsel düzeyde kazanımlarla ele alınmış olması, süsleme teknikleri ile ilgili yeterli uygulamaya yer verilmemiş olması, kazanım ifadelerinin açık ve anlaşılır olmaması ayrıca öğretim programının ünite, konu ve kazanımlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcı niteliklere sahip olmaması yer almaktadır. Yapılan incelemelerde mevcut öğretim programının, kanun eğitimi için yeterli niteliklere sahip olmadığı görülmüştür. Bu aşamadan sonra, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve uzman görüşleri doğrultusunda Güzel Sanatlar Lisesi kanun eğitimi 9. sınıf düzeyine yönelik bir “taslak öğretim programı önerisi” hazırlanmıştır. Araştırmada keşfedici karma desen yöntemi kullanılarak nicel ve nitel boyutta veriler toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda eylem araştırması yöntemi, nicel boyutunda ise tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nicel verilerin yorumlanmasında içerik analizi ve betimsel analiz; nitel verilerin yorumlanmasında ise istatistiksel analiz, Mann Whitney U testi ve Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan “taslak öğretim programı önerisi”, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılarak deneysel çalışmaya tabi tutulmuştur. Deney ve kontrol grupları, Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Deneysel süreçte elde edilen veriler analiz edilmiş ve araştırmanın hipotezleri doğrulanmıştır. Bu araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkan “taslak öğretim programı önerisinin” uygulanmasıyla, öğrencilerin çalgı eğitiminde daha etkin ve başarılı olmaları beklenmektedir. Araştırma kapsamında, alan uzmanları ve GSL kanun eğitimcilerinin katılımıyla geliştirilen taslak öğretim programı önerisi ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte mızrap kombinasyonlarının uygulanmasında deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha iyi bir gelişim gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, deney grubu öğrencilerinin süsleme tekniklerinin uygulanmasında, mandal kullanımında, parmak kullanımında, makam ve usul eğitiminde kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, araştırmanın deneysel aşamasından elde edilen veriler doğrultusunda etkili ve işlevsel bir kanun eğitiminin gerçekleştirilmesinde taslak öğretim programı önerisinin başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This research aims to examine the "Instrument Education Qanun Teaching Curriculum" in force in Fine Arts High Schools and to prepare a "draft curriculum proposal" in line with the identified needs. The examinations on the current qanun curriculum were carried out with the participation of field experts and qanun educators working at Fine Arts High Schools. The current curriculum was evaluated in detail in terms of the content, target behaviors, learning-teaching situations and the materials that were determined as a result of the existing curriculum, in terms of content, target behaviors, learning-teaching situations, and materials. The fact that a long time has been devoted to these cognitive issues, the acquisitions related to basic skills are not clear and understandable, the transition to direct work, usul training and maqam training without allocating enough time to basic skills, the teaching of the mandal subject, which requires practice, is only dealt with at the cognitive level without any practical gains, there are not enough applications related to ornament techniques, the outcome statements are not clear and understandable, and the curriculum does not have the continuation of units, topics and complementary qualities. As a result of the examinations, it was concluded that the current curriculum does not have sufficient qualifications for qanun education. After this stage, a “draft curriculum proposal” suitable for the 9th grade of Fine Arts High School was prepared in line with the emerging needs and expert opinions. In the research, quantitative and qualitative data were collected using the exploratory mixed design method. In the qualitative dimension of the research, the action research method was used, and in the quantitative dimension, the scanning method was used. Content analysis and descriptive analysis in the interpretation of quantitative data obtained within the scope of the research; Statistical analysis, Mann Whitney U test and Kolmogorov Smirnov test were used in the interpretation of qualitative data. The "draft curriculum proposal" prepared within the scope of the research was subjected to experimental study using the pretest-posttest control group experimental model. Experimental and control groups consist of 9th grade students of Fine Arts High School. The data obtained in the experimental process were analyzed and the hypotheses of the research were confirmed. With the implementation of the "draft curriculum proposal" that emerged as a result of this research, students are expected to be more effective and successful in instrument education. Within the scope of the research, positive results were obtained for the draft curriculum proposal developed with the participation of experts and GSL qanun educators and the solution of the said problems. In this process, it was determined that the students in the experimental group showed a better improvement than the students in the control group in the application of mızrap combinations. In addition, it was determined that the experimental group students were more successful than the control group students in the application of ornament techniques, the use of mandal, the use of fingers, and the maqam and usul training. In this context, it was concluded that the draft curriculum proposal was successful in realizing an effective and functional qanun education in line with the data obtained from the experimental stage of the research.

Açıklama

Doktora Tezi

Anahtar Kelimeler

Mesleki Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Program Geliştirme, Vocational Music Education, Instrumental Education, Program Development

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yakınlar, Ö. (2023). Güzel sanatlar liseleri "Çalgı Eğitimi Kanun Öğretim Programının" değerlendirilmesi ve taslak öğretim programı önerisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.