The effects of shadowing technique on L2 learners' pronunciation skills

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme sürecinde öğrencilerin telaffuz geliştirme yöntemlerinden biri olan Gölgeleme yönteminin öğrencilerin telaffuz gelişimi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma özel bir üniversitede hazırlık bölümünde okuyan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem tasarımı uygulanmış ve veriler nicel ve nitel olarak toplanmıştır. Nitel veriler, kontrol grubu ve deney grubu tarafından alınan ön test ve son test yoluyla toplanmıştır. Çalışma boyunca hem deney grubuna hem de kontrol grubuna ana dili İngilizce olan kişilerin kısa videoları gönderilmiştir. Deney grubu dinledikleri videolardaki cümleleri tekrarlayarak ses kaydı olarak araştırmacıya göndermiştir. Kontrol grubu ise bu videoları sadece dinlemiştir. Çalışma sonunda deney grubuna uygulanan açık uçlu soru formu aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Çalışmada elde edilen nicel verilerin sonuçlarına göre bu metodun uygulanmasının öğrencilerin İngilizce telaffuzlarının gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Gölgeleme metodunun sekiz hafta boyunca uygulandığı deney grubunun gölgeleme yöntemi uygulanmadan önce yapılan ön testte yaptıkları telaffuz hatalarının, gölgeleme metodu sekiz hafta uygulandıktan sonra yapılan son testte yaptıkları telaffuz hatalarından daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, gölgeleme metodunun öğrencilerin İngilizce telaffuzlarını geliştirdiğini göstermektedir. Tematik kodlama yöntemiyle analizi yapılan nicel verilere göre ise öğrencilerin gölgeleme metoduyla motivasyonlarının arttığı saptanmıştır. Gölgeleme metodunun yardımcı, etkili, eğlenceli, motive edici olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Çok vakit almadan uygulanabilmesi ve devamlılık sağlıyor olması da katılımcıların bu metot için yaptığı olumlu yorumlar arasındadır. Sonuç olarak bir İngilizce telaffuz geliştirme yöntemi olan gölgeleme metodunun telaffuz geliştirme üzerine iyi öğrenme sonuçları ortaya çıkartmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerine yönelik olarak olumlu bakış açıları geliştirdiği gözlemlenmiştir. Gölgeleme metodunun çok vakit almaması, teknolojiyle entegre edilmiş bir metot olması, dinleme kaynaklarının anadili İngilizce olan konuşmacılar tarafından sağlanması, kullanılan materyallerin dizi, film, müzik gibi ilgi çekici kaynaklardan elde edilmesi bu metodu hem pratik hem de kullanılması eğlenceli bir yöntem haline getirmektedir. Gölgeleme metodunun İngilizce telaffuzu geliştirmek için dil öğrenme sürecinde kullanılması önerilir.
In this study, it was aimed to find out the effects of Shadowing, a method which is one of the pronunciation development methods of students in the process of learning English as a foreign language, over the students’ pronunciation development. The study was carried out with students studying in the preparatory department at a private university. A mixed-methods design was applied and the data were collected quantitatively and qualitatively. Qualitative data were collected through a pre-test and post-test which were taken by the control group and experiment group. Throughout the study, short videos of native English speakers were sent to both the experiment group and the control group. The experiment group repeated the sentences in the videos they listened to and sent them to the researcher as a sound recording. The control group only listened to these videos. At the end of the study, qualitative data were collected through an open-ended questionnaire applied to the experimental group. According to the results of the quantitative data obtained in the study, the implementation of Shadowing Method has positive effects on the development of students' English pronunciation. It was revealed that the pronunciation mistakes of the experimental group, in which the shadowing method was implemented for eight weeks, made in the pre-test before the Shadowing Method was implemented, were more than the pronunciation mistakes they made in the post-test after the Shadowing Method was implemented for eight weeks. These results show that the Shadowing Method improved students' English pronunciation. According to the quantitative data analyzed by the thematic coding method, it was determined that the motivation of the students increased with the shadowing method. It was stated by the participants that the shadowing method was helpful, effective, fun and motivating. The fact that it is not time consuming and provides consistency are among the positive comments made by the participants for this method. As a result, the Shadowing Method, which is an English pronunciation improvement method, revealed good learning results on pronunciation improvement. At the same time, it was observed that students developed positive perspectives towards their own learning experiences. The fact that the Shadowing Method does not take much time, is a method integrated with technology, the listening resources are provided by native English speakers, the materials used are obtained from interesting sources such as TV series, movies, music make this method both practical and fun to use. The Shadowing Method is recommended to be used in the language learning process to improve English pronunciation.

Açıklama

Yüksek Lisans Tezi

Anahtar Kelimeler

Yabancı Dil Olarak İngilizce, L2, Telaffuz, Gölgeleme Metodu, Motivasyon, Voscreen, Farkına Varma Hipotezi, EFL, Pronunciation, Shadowing Method, Motivation, Noticing Hypothesis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Efeoğlu, E. M. (2023). The effects of Shadowing technique on L2 learners' pronunciation skills. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.